bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli z rozmieszczeniem w budynku Przedszkola w Woli Rzędzińskiej - IR -271.5.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli z rozmieszczeniem w budynku Przedszkola w Woli Rzędzińskiej.
kod CPV: 39161000-8 - meble przedszkolne
39131000-2 -meble biurowe

2. Szczegółowy zakres dostawy podany jest w zestawieniu stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Rozmieszczenie obejmuje wniesienie mebli do budynku, rozlokowanie lub montaż we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Przedszkole jest budynkiem nowowybudowanym parterowym wejście dwoma schodami, wjazd od drogi powiatowej w centrum wsi Wola Rzędzińska, powiat tarnowski. woj. małopolskie.

IV. Terminy wykonania zamówienia:
zakończenie : 6 tygodni od podpisania umowy.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Załącznik - zestawienie
- Załącznik graficzny
- Projekt umowy

- Odpowiedź

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.03.2016 12:10
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-05 08:26:28
Dokument oglądany razy: 842
Podlega Ustawie