bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna Gm. Tarnów km 0+ 000 do km 1+200 - IR -271.4.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U z 2013r poz 907 z p.zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K, 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna Gm. Tarnów km 0+ 000 do km 1+200

kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45221111-3 Mosty drogowe.
2. Zakres robót obejmuje:
-budowa ścieżki rowerowej szer. 1,5 m z betonu cementowego,
-przebudowa istniejących rowów po stronie ścieżki lub odcinkowo likwidacja albo zabudowa rurociągu, umocnienie rowów korytkami betonowymi, wpusty uliczne boczne i przejazdowe,
-remont istniejącej jezdni o zmiennej szerokości 4,5 -5 m z regulacją do stałej szerokości 5,0 m. na długości 0,3 km wraz z nakładką asfaltową 4 cm na całej długości 1200 m,
-zabezpieczenie kolizji z infrastrukturą teletechniczną,
-przebudowa 1 szt. ogrodzenia posesji,
-przebudowa przepustów pod koroną drogi 7 szt.
-przebudowa zjazdów w ciągu ścieżki,
-wykonanie 1 szt. ściany oporowej o wysokości do ok. 1 m
-remont 1 szt. mostu,
-oznakowanie drogi.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 03.09.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 30% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- BZP2
- Projekt
- Przedmiary - droga
- Przedmiary - most
- STWiOR
- Projekt umowy

- Odpowiedź

- Przedmiar z KNR

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.03.2016 14:38
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-05 08:29:53
Dokument oglądany razy: 1411
Podlega Ustawie