bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Zawada – etap V na odcinku od dz. nr 48 do 128/1 - IR -271.7.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- BZP - ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U z 2015r poz 2164 z p.zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Zawada – etap V na odcinku od dz. nr 48 do 128/1

kod CPV: 45 23 31 62-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2. Zakres robót obejmuje:
-budowa ścieżki rowerowej szer. 1,5 m z kostki betonowej – dł. 600 mb
- kanalizacja opadowa śr. 250-400 - 575 mb
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.


IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.09.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 30% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Przedmiary
- Projekt
- STWiOR
- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.04.2016 11:17
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-23 09:13:08
Dokument oglądany razy: 858
Podlega Ustawie