bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę placu zabaw dla dzieci na działce nr 487 przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych, Gmina Tarnów - IR.7011.14/2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 487 przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych, Gmina Tarnów.

Zakres robót obejmuje:
A/ Oczyszczenie i przygotowanie terenu
B/ Wykonanie placu zabaw o nawierzchni elestycznej z płyt z poliuretanu 115 m2
C/ wyposażenie placu zabaw w urządzenia zgodnie z projektem


III. Warunki
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Zagospodarowania i przedmiarze robót
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
3.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel.
14/688-01-34 lub 14/688-01-16
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 30.07.2016 r.
5.Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 19.05.2016 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 487 przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych, Gmina Tarnów.
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Załączniki:
- Formularz i oświadczenie
- przedmiary
- Projekt

 - Odpowiedź 1

- Rysunek

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.05.2016 10:19
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-24 13:22:20
Dokument oglądany razy: 1454
Nie podlega Ustawie