bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 894 ( 201517K) ul. Łąkowa w Koszycach Wielkich w km 0+600 do 0+980 ( pierwsza część zamówienia), Remont drogi gminnej nr 146, 442 ( 201595K), 383, 391 ( 201603K) ul. Południowa w Tarnowcu w km 0+000 do 1+420 ( druga część zamówienia ), Remont drogi gminnej nr 27, 59/6 ( 201492K) ul. Pracy w Koszycach Małych w km 0+580 do 1+140 ( trzecia część zamówienia ) zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. - GK.271.14.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 894 ( 201517K) ul. Łąkowa w Koszycach Wielkich w km 0+600 do 0+980 ( pierwsza część zamówienia), Remont drogi gminnej nr 146, 442 ( 201595K), 383, 391 ( 201603K) ul. Południowa w Tarnowcu w km 0+000 do 1+420 ( druga część zamówienia ), Remont drogi gminnej nr 27, 59/6 ( 201492K) ul. Pracy w Koszycach Małych w km 0+580 do 1+140 ( trzecia część zamówienia ) zniszczonych podczas powodzi w 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje między innymi: Ul. Łąkowa w Koszycach Wielkich: Roboty ziemne Uzupełnienie podbudowy Wykonanie nawierzchni asfaltowej Regulacja studzienek Ul. Południowa w Tarnowcu: Roboty ziemne Uzupełnienie podbudowy Wykonanie kanalizacji opadowej Wykonanie nawierzchni asfaltowej Wykonanie pasa najazdowego z kostki Ul. Pracy w Koszycach Małych Roboty ziemne Uzupełnienie podbudowy Wykonanie kanalizacji opadowej Wykonanie nawierzchni asfaltowej.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 30% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.05.2016 08:32
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-31 16:15:35
Dokument oglądany razy: 888
Podlega Ustawie