bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę zatoki autobusowej w Woli Rzędzińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - IR -271. 8.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Ogłoszenie o wyborze oferty - ponowne

- BZP -udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U z 2015r poz 2164 z p.zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej w Woli Rzędzińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
kod CPV: 45 11 27 10-5 – roboty w zakresie terenów zielonych

2. Zakres robót obejmuje:
- poszerzenie drogi powiatowej – nawierzchnia asfaltowa 112 m2
- zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnie placów z kamienia ciosanego 335 m2
- nawierzchnie z kostki granitowej – 65 m2
- murki żelbetowe, słupki w okładzinie kamiennej,
- palisady, obrzeża betonowe, granitowe,
- wiata przystankowa w konstrukcji drewnianej
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 10.08.2016 r.
Załączniki:

- SIWZ

- STWiOR

- Przedmiar

- Projekt umowy

- Dokumentacja

- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.04.2016 09:28
Ostatnia zmiana dnia: 2016-06-06 10:45:44
Dokument oglądany razy: 802
Podlega Ustawie