bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolniczego w Porębie Radlnej tzw. na Górskiego oraz w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną - GK.271.15.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyPostępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego w Porębie Radlnej tzw. na Górskiego oraz w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną”

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7
2. Zakres robót obejmuje między innymi:

1) droga w Porębie Radlnej tzw. na Górskiego dł. ok. 620 mb
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- uzupełnienie podbudowy klińcem,
- wykonanie nakładki asfaltowej gr 5 cm – 1860 m2.


2) droga w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną” dł. ok. 870 mb
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nakładki asfaltowej gr 5 cm – 2610 m2.

2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 31.08.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.06.2016 08:06
Ostatnia zmiana dnia: 2016-06-21 12:03:37
Dokument oglądany razy: 663
Podlega Ustawie