bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 10 tys. m2 w roku 2016, co stanowi ok. 3 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m. - GK.271.17.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 t.j.)

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 10 tys. m2 w roku 2016, co stanowi ok. 3 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 3,0 km,
2. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 9.300m2,
3. korytowanie na głębokość 40 cm (roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km) w ilości 500m2,
dodatek za każdy cm korytowania (+ -),
4. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 500m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -),
5. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 9.800m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
6. wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 10.000m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
7. wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych – 30 szt,
8. wykonanie regulacji pionowej zaworów i zasuw wodociągowych – 30 szt.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa – 15 km,
2. Szerokość dróg od 2,6 m do 5,5 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 12 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

VI Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy,
B/ zakończenie robót ustala się: 30-09-2016 r.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.06.2016 16:31
Ostatnia zmiana dnia: 2016-07-11 16:56:18
Dokument oglądany razy: 785
Podlega Ustawie