bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - GR .6840.04.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie – działki nr 411/11 o pow.0,09 ha zabudowanej budynkiem starej szkoły (do remontu lub do rozbiórki).
Cena wywoławcza – 103 000,00 zł netto ( 23768,86 € ),
wadium 20 600.00 zł, postąpienie 1030.00 zł,

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „A”, przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowej, usługowo - mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej.
W/w nieruchomość nie podlega podatkowi VAT .

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu , w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.06.2016 10:42
Ostatnia zmiana dnia: 2016-07-18 10:03:22
Dokument oglądany razy: 661
Nie podlega Ustawie