bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć(ferie zimowe, wiosenne i letnie), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Gmina Tarnów – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Adres pocztowy:
Ulica: Krakowska 19
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Tarnów               33-100                małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: (14) 688-01-20
e-mail: kkoprowski@gmina.tarnow.pl Fax: (14) 688-01-20
II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- przewóz dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć(ferie zimowe, wiosenne i letnie), a w razie potrzeby również poza godzinami obowiązkowymi.
na trasach:
Łękawka-Radlna- Zawada- Tarnów- Zbylitowska Góra- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 95- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, ul. Romanowicza 9,Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, ul. Lippoczego 4a
 Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych - 4
 Długość trasy –40 km

Błonie - Koszyce Małe- Zgłobice–Zbylitowska Góra- SOSW Zbylitowska Góra;
OSW Tarnów; Zespół Szkól Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul.Lippoczego 4a; Zespół Niepublicznych Szkól Specjalnych w Tarnowie ul. Okrężna 4a, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tarnowie, Gimnazjum nr 7 ul. Banderowskiego.
 Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po zajęciach lekcyjnych 10
 Długość trasy – 60 km

Jodłówka-Wałki -Wola Rzędzińska Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Zbylitowskiej Górze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
Zespół Szkól Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Lippoczego 4a,
Liczba uczniów do przewiezienia dziennie na zajęcia lekcyjne odwiezienie po
zajęciach lekcyjnych - 5
 Długość trasy –40 km

• Planowana godzina rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - 8.00
• Planowana godzina zakończenia zajęć lekcyjnych - 15.00

V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
(oraz szczegółowych)

VII. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w przypadku dodatkowych zgłoszeń rodziców o dowóz dziecka

VIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy Tarnów w godzinach od 8.30 do 15.30 w pokoju nr 211 SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.

IX. Termin wykonania zamówienia :

Od dnia 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017 r.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny
spełniania warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
- spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 29.01.2004 r.(Dz.U. tj. z 2015, poz.2164 ze zm.)
- Posiada odpowiedni tabor samochodowy niezbędny do wykonania zamówienia.
- Posiada uprawnienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  transportu drogowego osób
- Posiada aktualne badania techniczne potwierdzające sprawność autobusów z podaniem ich  numerów rejestracyjnych.
- Posiada środki łączności w taborze samochodowym
- doświadczenie w wykonaniu min. 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres.

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100% - najniższa cena brutto przejazdu 1 km
Zapewnienie realizacji przewozów z zachowaniem warunków określonych w załączniku
nr 1 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów na dzienniku podawczym, pok. 6 A w terminie do 8 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie, ul. Krakowska 19
w dniu 8 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.15 sala nr 207. II piętro.

XIII. Termin związania ofertą: 30dni
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Załączniki - formularze - word


Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 22.07.2016 14:21
Ostatnia zmiana dnia: 2016-08-24 18:53:45
Dokument oglądany razy: 724
Podlega Ustawie