bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań inwestycyjnych pn. - Remont drogi gminnej nr 349 ( 201522K), 888 ( 201538K ) tzw. Ostra Góra w Łękawce w km 0+000 do 0+830 - Remont drogi gminnej nr 186 ( 201660K) tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze w km 0+600 do 1+200 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. - GK.271.19.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 /


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.
- Remont drogi gminnej nr 349 ( 201522K), 888 ( 201538K ) tzw. Ostra Góra w Łękawce
w km 0+000 do 0+830
- Remont drogi gminnej nr 186 ( 201660K) tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze
w km 0+600 do 1+200
zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

(kody CPV: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Zakres robót obejmuje między innymi:
Tzw. Ostra Góra w Łękawce:
• Uzupełnienie podbudowy
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej
• Ułożenie korytek
Tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze:
• Profilowanie podłoża
• Uzupełnienie podbudowy
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej
2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).


IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 15.11.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 30% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Przedmiary

- Wynik

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.07.2016 15:59
Ostatnia zmiana dnia: 2016-08-25 10:16:51
Dokument oglądany razy: 695
Podlega Ustawie