bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji opadowej na tzw. Koloni w miejscowości Radlna.- GK.271.9.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji opadowej na tzw. Koloni w miejscowości Radlna.

1. Zakres opracowania:
1) Przewidywany zakres projektu przebudowywanych dróg i kanalizacji opadowej – załącznik mapowy w skali 1:2000

2) Lokalizacja – działki drogowe nr 209, 103, 88 w Radlnej

3) Zakres opracowania dokumentacyjnego obejmował będzie m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – (Dz. U z 2012, poz. 462 ze zm.) oraz przepisami Prawa budowlanego (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
a) Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 lub 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi,
- profil podłużny w skali 1: 500/50,
- przekroje poprzeczne,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych w tym szczegóły wjazdów indywidualnych do przebudowy,
- tabele robót ziemnych sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych.
b) Branża sanitarna
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla kanalizacji deszczowej,
- profil podłużny kanału deszczowego,
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych,
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych,
c) Ponadto
- operat wodnoprawny 2egz. /jeśli wymagane/.,
- opinię geotechniczną /jeśli będzie wymagana/,
- decyzja środowiskowa /jeśli będzie wymagana/
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4) Mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Specyfikacja, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja winny być opracowane również w formie elektronicznej.
5) Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do jednoosobowego podejmowania w imieniu Gminy Tarnów czynności w zakresie reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem projektu (w szczególności uzyskiwaniem uzgodnień branżowych i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę).

III. Warunki


1. Opracowana dokumentacja winna zawierać wszystkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wartość brutto za wykonanie opracowania będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości opracowania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

5. Termin wykonania zamówienia do 31.10.2017 r. z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

6. Sposób zapłaty: dwie faktury, po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 60% wartości całego zamówienia po złożeniu w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę / dokumentacja powinna być uprzednio przedłożono do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów/,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji opadowej na tzw. Koloni w miejscowości Radlna”.

2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- MapaOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.03.2017 11:51
Ostatnia zmiana dnia: 2017-03-10 11:51:49
Dokument oglądany razy: 520
Nie podlega Ustawie