bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie Radlnej – działki numer 823/2 objętej KW nr TR1T/00065930/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym - GR.6840.03.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie Radlnej – działki numer 823/2 objętej KW nr TR1T/00065930/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym.

Cena wywoławcza – 225 000,00 zł netto (51 969,05 euro), podatek VAT –
zwolniona.
Wadium 11 250,00 zł

Według miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów dla terenów rolnych i leśnych zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVII/242/2008 z dnia 19.09.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 743 poz. 5235 z dnia 28.11.2008 r.) działka ta oznaczona jest symbolem R1 - teren rolny zzz dopuszczeniem zabudowy.

Termin zagospodarowania – istniejące zagospodarowanie.
Ograniczenia nieruchomości – brak
Obciążenia nieruchomość – brak.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
Forma przetargu - przetarg ustny nieograniczony

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu , w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.03.2017 09:22
Ostatnia zmiana dnia: 2017-03-15 09:22:30
Dokument oglądany razy: 515
Podlega Ustawie