bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w 2017r.” w zakresie: budowa fragmentu ścieżki rowerowej w miejscowości Wola Rzędzińska w pasie drogi gminnej o nr dz. 3444/1 o dł. ok. 260 m, budowa fragmentu ścieżki rowerowej w miejscowości Błonie w pasie drogi gminnej tzw. Kamionka o nr dz. 114/5 o dł. ok. 220 mb.- GK.271.8.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w 2017r.” w zakresie:
- budowa fragmentu ścieżki rowerowej w miejscowości Wola Rzędzińska w pasie drogi gminnej o nr dz. 3444/1 o dł. ok. 260 m,
- budowa fragmentu ścieżki rowerowej w miejscowości Błonie w pasie drogi gminnej tzw. Kamionka o nr dz. 114/5 o dł. ok. 220 mb.
(kody CPV: 45 23 32 22 – 1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45 23 24 10 - 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2. Zakres robót obejmuje między innymi:

1) Wola Rzędzińska pas drogi gminnej o nr dz. 3444/1 – ścieżka rowerowa
- roboty ziemne,
- budowa kanalizacji opadowej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi,
- zabudowa obrzeża i krawężnika na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm i 8 cm na zjazdach,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

2) Wola Rzędzińska pas drogi gminnej o nr dz. 3444/1 – zatoka autobusowa
- roboty ziemne – wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm,

3) Błonie pas drogi gminnej tzw. Kamionka o nr dz. 114/5. - ścieżka rowerowa
- roboty ziemne,
- budowa kanalizacji opadowej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi,
- zabudowa obrzeża i krawężnika na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm i 8 cm na zjazdach,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.03.2017 16:46
Ostatnia zmiana dnia: 2017-04-11 11:42:14
Dokument oglądany razy: 1093
Podlega Ustawie