bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej w Zawadzie - GK.271.12.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej w Zawadzie.”

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) zabudowanie korytek ściekowych głębokich i przykrycie ich płytą ażurową,
4) wykonie kanalizacji opadowej,
5) wykonanie narzutu kamiennego,
6) uporządkowanie terenu.

2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

3. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

4. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót. Obliczając cenę należy zwrócić uwagę, że Inwestor posiada część materiałów: płyta ażurowa - 195 szt, rura kanalizacyjna fi 400 – 60 mb oraz korytko głębokie – 63 szt/ które przekaże Wykonawcy.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w opracowanego w oparciu o przedmiar robót oraz fragment załączonego projektu technicznego, stanowiących załącznik do zapytania.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
4. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2017 r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej w Zawadzie”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Mapa

- Kosztorys

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.04.2017 15:46
Ostatnia zmiana dnia: 2017-04-13 15:45:09
Dokument oglądany razy: 659
Nie podlega Ustawie