bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej tzw. Górówka w Jodłówce - Wałkach - GK.271.13.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej tzw. Górówka w Jodłówce - Wałkach.”

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) roboty ziemne,
2) wykonie kanalizacji opadowej fi 400 mm, dł ok. 270 mb,
3) zabudowanie studni rewizyjnych fi 1000, 6 szt.
4) wykonanie umocnienia z płyt ażurowych,
5) uporządkowanie terenu.

2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

3. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

4. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu opracowanego w oparciu o przedmiar robót oraz fragment załączonego projektu technicznego, stanowiących załącznik do zapytania.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
4. Termin wykonania zamówienia od 1.06.2017 r. do 31.07.2017r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 14.04.2017r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej tzw. Górówka w Jodłówce – Wałkach.”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%. 
Załączniki:

- Formularz

- Formularz - wersja pdf

- Mapa

- Przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.04.2017 14:37
Ostatnia zmiana dnia: 2017-04-14 12:54:49
Dokument oglądany razy: 727
Nie podlega Ustawie