bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej - IR. 271. 11 .2011

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U nr 113 poz 759 z 2010 r. tekst jednolity z p.zm./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 21 42 10-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45 3311 10-0 - instalowanie kołów

Zakres robót:
 wymiana kotłów gazowych na nowe kondensacyjne
 wyposażenie kotłownii w układ regulacji automatycznej pogodowej
 wyposażenie instalacji grzewczej w termostatyczne zawory grzejnikowe
 roboty rozbiórkowe, technologia kotłowni, instalacja gazowa, wod-kan., roboty budowlane.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 29-12-2011 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki przetargu o których mowa w art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące:

2.1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

2.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu min. 2 zadań - robót budowlanych w zakresie wykonania remontu kotłowni, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

2.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan i CO.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3. Zgodnie z art. 26 ust 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie warunku przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum.
Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy) Podwykonawców biorących udział w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie zamówienia.
Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.


VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Zgodnie z art. 44 ustawy pzp wykonawca składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pzp, dotyczących:
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1pzp Zamawiający żąda dodatkowo następujących dokumentów lub dokumentów równoważnych z kraju Wykonawcy:
2.1.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /wg wzoru określonego formularzem Nr 1/.

2.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.3 Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych.

IX Inne informacje:

1. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /Podwykonawcom/ Wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej określić jaką część zamówienia będzie przez nich wykonywana (art.36 ust.4 pzp).
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkich Wykonawców lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące indywidualnie każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, powinny być złożone przez każdego z nich odpowiednio.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 3.2 specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz Nr 226 poz. 1817 z 2009 r./ -jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którzy udostępniają zasoby do realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip. W godzinach 7:30-15:30 poniedziałek –piątek w cenie 50 zł lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Zgodnie z art. 27 ust.1 zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na ewentualne żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30 lub 14 688 01 03.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr inż. Bogumiła Bardel –Kierownik Referatu, inż. Wojciech Suchowski - Specjalista ds. inwestycji tel. (14) 688-01-34.

XIII. Wadium -nie jest wymagane.

XIV. Termin związania ofertą. Przyjmuje się termin związania ofertą: wg ustawy 30 dni

XV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać :
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/,
Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Termin wykonania zamówienia.
E. Okres gwarancji.
F. Warunki płatności.
G. Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: /
H. Dokumenty i oświadczenia.
I. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.

3. Udostępnione Wykonawcom przedmiary traktuje się jako dokumenty pomocnicze. Wycenę robót prosimy przedłożyć w układzie kosztorysowym jak załączony przedmiar /kosztorys uproszczony/. W razie konieczności wprowadzenia dodatkowych pozycji w kosztorysie można je umieszczać we wskazanym przez Zamawiającego miejscu /w ramach odpowiedzi na zapytanie/ lub na końcu właściwego działu/kosztorysu.
4.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum (art.82 ust.1 pzp) .
5.Oferta powinna być – napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznie nieścieralnym tuszem, trwale spięta, wszystkie zapisane strony ponumerowane, podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno –prawnych w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy z dokumentów złożonych w przetargu nie wynika powyższe uprawnienie, należy dodatkowo załączyć stosowne upoważnienie /pełnomocnictwo Wykonawcy -oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W przeciwnym wypadku całość dokumentów będzie jawna na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych (art.96 ust.1-3 ).
7. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data otwarcia ” oraz posiadać identyfikator Wykonawcy zawierający nazwę Wykonawcy oraz adres zwrotny np. w postaci pieczęci firmy. Identyfikacja będzie niezbędna jeśli oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

8. Załączone do specyfikacji formularze wykazów i oświadczeń traktuje się jako pomocnicze do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawców; jeśli zachodzi potrzeba można je modyfikować lub wykorzystywać wielokrotnie. Zamawiający nie wymaga rygorystycznego przestrzegania formuły graficznej formularzy, wskazanym jest jednak zawarcie wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

9. W przypadku gdy Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert zmienia ofertę, wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisu oferty wraz z datą ich dokonania. Oferta, która już została złożona w siedzibie Zamawiającego może zostać zmieniona z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian oferty. Zmiana lub wycofanie powinna zostać złożona w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. Zgodnie z art. 82 prawa zamówień publicznych treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


XVI. Rozliczenia finansowe – prowadzone będą w PLN

XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A w terminie do dnia 14.11.2011r do godz. 12.00
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 w tym samym dniu o godz. 12.15 (sala. 207 – II piętro).
3. Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy (art.84 ust.2 pzp)

Dokumentacja:
- SIWZ
- Dokumentacja techniczna, przedmiary, dok. projektowa
- BZP - ogłoszenie

- Przedmiary elektryka

Ogłoszenie o wyborze oferty


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.10.2011 10:11
Ostatnia zmiana dnia: 2011-11-18 15:07:48
Dokument oglądany razy: 1441
Podlega Ustawie