bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę przepustu pod drogą gminną tzw. Na Patyka w miejscowości Łękawka -GK.271.14.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów tel. 14/688-01-43 lub 15 fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Budowa przepustu pod drogą gminną tzw. Na Patyka w miejscowości Łękawka."
1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) zabudowanie kręgów żelbetowych fi 1500,
4) wykonie ścian czołowych żelbetowych,
5) odtworzenie nawierzchni,
6) wykonanie narzutu kamiennego,
7) uporządkowanie terenu.
2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
3. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.
4. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłat za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót. Obliczając cenę należy zwrócić uwagę, że 5 kręgów fi 1500 będzie pochodzić z rozbiórki, a Wykonawca ma zabudować 6szt czyli lszt-mat. Wykonawcy.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu opracowanego w oparciu o przedmiar robót oraz fragment załączonego projektu technicznego, stanowiących załącznik do zapytania.
3. Zamawiający zaznacza iż posiada projekt techniczny na budowę przepustu oraz pozwolenie na budowę.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
5. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2017 r.
6. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.
IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa przepustu pod drogą gminną tzw. Na Patyka w miejscowości Łękawka."
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Przedmiary

- Mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.04.2017 15:43
Ostatnia zmiana dnia: 2017-04-24 15:00:38
Dokument oglądany razy: 635
Nie podlega Ustawie