bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola zlokalizowanej na dz. nr 233/4 w miejscowości Biała - IR-271.5.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.

• ZAMAWIAJĄCA:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pI Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola zlokalizowanej na dz. nr 233/4 w miejscowości Biała

2. Kod CPV:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

3. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- roboty budowlano-wykończeniowe
- instalacje wewnętrzne
- przebudowa przyłącza wodociągowego
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ARCHITEKCI S.C. Małgorzata Bacik, Andrzej Bacik.

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.l pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.l ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.
Załączniki:

- SIWZ

- SIWZ - załączniki

- BZP

- Kosztorys i specyfikacje

- Dokumentacja (62 MB)

- Projekt umowy

- OdpowiedźOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.04.2017 13:16
Ostatnia zmiana dnia: 2017-05-10 08:20:43
Dokument oglądany razy: 816
Podlega Ustawie