bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie - IR -271.7.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.
1) ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, email: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl


Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali
sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie

2. Kod CPV:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

3. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- roboty budowlane i wykończeniowe
- instalacje wewnętrzne wod.-kan, gaz, elektryka
-instalacja ogrzewania i wentylacji
-kanalizacja deszczowa.
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. architekt Magdalenę Fruhauf-Zawisza.

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
Załączniki:

- SIWZ

- SIWZ - załączniki (format .odt)

- BZP

- Projekt

- Projekt - architektura

- Przedmiary/STWIOR

- Projekt umowy

- Odpowiedź

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.04.2017 14:40
Ostatnia zmiana dnia: 2017-05-17 14:17:04
Dokument oglądany razy: 1013
Podlega Ustawie