bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę i remonty chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2017 r. - GK.271.16.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony
- Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : „Budowa i remonty chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2017r.” w zakresie:
- budowa fragmentu ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze w pasie drogi powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze–Rzuchowa na dł. ok. 310 mb,
- budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów–Wałki–Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka Wałki, na dł. ok. 520 mb,
 budowa fragmentu chodnika wraz ze spocznikiem przystankowym przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice – Szczepanowice w miejscowości Zgłobice, na dł. ok. 105 mb,
 remont fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice – Szczepanowice w miejscowości Zgłobice, na dł. ok. 220 mb.

(kody CPV: 45 23 32 22 – 1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45 23 24 10 - 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt
Załączniki:

- SIWZ

- SIWZ - załączniki

- BZP

- Przedmiar - Nowodworze

- Mapa - Nowodowrze

- Przedmiar - Zgłobice

- Przedmiar 2 - Zgłobice

- Mapa - Zgłobice

- Przedmiar - Jodłówka-Wałki

- Przedmiar 2 - Jodłówka-Wałki

- Mapa - Jodłówka-Wałki

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.04.2017 09:03
Ostatnia zmiana dnia: 2017-05-25 15:38:52
Dokument oglądany razy: 1001
Podlega Ustawie