bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę, rozbudowę i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury, zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej - IR -271.8.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.

0) ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Przebudowa,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury, zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej.

2. Kod CPV:
45000000-0 Roboty budowlane

3. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe
- roboty budowlane
- roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
- instalacja wewnętrzna wod.-kan.
- instalacja gazowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna
- roboty zewnętrzne-dojścia i opaski
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. architekta Michała Ząbkowskiego.

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- Projekt/STWIOR

- Projekt umowy

- Odpowiedź 1

- SWIZ - zmiana

- BZP - zmiana

- SIWZ - załączniki

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.04.2017 14:29
Ostatnia zmiana dnia: 2017-05-30 13:37:22
Dokument oglądany razy: 1013
Podlega Ustawie