bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów - IR. 271.4.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Przetarg zakończony
Otwarcie ofert - informacja

Ogłoszenie o wyborze oferty
§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
Telefon/faks: tel: (14) 688-01-34, faks: (14) 688-01-30 .
www.gmina.tarnow.pl

§ 2
Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Ustawa będzie dalej w skrócie nazywana ustawą Pzp.

§ 3
Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory – jako trzy odrębne części (oferty częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250, ze zmianami), Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa Małopolskiego wraz z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, który
określa przedmiot zamówienia.

3. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
90500000-2 Usługi związane z odpadami;
90512000-9 Usługi transportu odpadów;
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

§ 4
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r.
Załączniki:
- BZP-UE
- SIWZ
- SIWZ - załączniki
- Formularz JEDZ

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.03.2017 08:44
Ostatnia zmiana dnia: 2017-06-09 12:42:14
Dokument oglądany razy: 1456
Podlega Ustawie