bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Zbylitowska Góra - GK.271.19.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Informacja z otwarcia ofert
- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ , w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Zbylitowska Góra.

kody CPV: 45 22 33 00 9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów
45 23 32 50 6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

1. Zakres robót obejmuje między innymi:
wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku
nasypy z gruntu przepuszczalnego
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
podbudowy z kruszywa naturalnego
ułożenie krawężników
nawierzchnie z kostki betonowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp.:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a pzp wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dotyczących wykonania:
- podbudowy
- nawierzchnie z kostki betonowej
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację przedmiotowego zamówienia.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 18.08.2017 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:

- SIWZ

- SIWZ - załączniki/projekt umowy (wer. odt)

- BZP

- Projekt

- Przedmiary

- STWiOR

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.05.2017 15:51
Ostatnia zmiana dnia: 2017-06-16 10:52:31
Dokument oglądany razy: 807
Podlega Ustawie