bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Sanguszki i Prusa w miejscowości Tarnowiec - IR.7011. 20.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Sanguszki i Prusa w miejscowości Tarnowiec
Zakres robót obejmuje:
1. budowa słupów
2. przebudowa kabli napowietrznych i budowa szafy kablowej
3. demontaż kabli, słupów, osprzętu
4. zabezpieczenie kabli ziemnych i kanalizacji
5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Warunki
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót, który należy dołączyć do oferty
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
3.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel.
14/688-01-34 lub 14/688-01-16
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 15.09.2017 r.
5.Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia i nie podlega wykluczeniu.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 06.07.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Przebudowa sieci teletechnicznej w ul. Sanguszki i Prusa w Tarnowcu
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %


V. Z wyceny należy odliczyć następujące materiały, które Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć :
- rura AROT 120PS – 201m
- rura AROT 160PS – 34,3 m
- słup STZ 8,5m - 9 szt.
- szafa kablowa SK-600 - 1 szt.
Załączniki:

- Formularze

- Projekt

- PrzedmiarOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.06.2017 15:14
Ostatnia zmiana dnia: 2017-07-07 09:33:07
Dokument oglądany razy: 375
Nie podlega Ustawie