bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie na rzecz Zamawiającego bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów - FN.272.2.2011

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113, poz 759 z 2010 r. tekst jednolity z p.zm/

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów - w zakresie określonym w punkcie 3 SIWZ.

1. Zamawiający:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów
Strona www: www.gmina.tarnow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust 8 prawa zamówień publicznych .

3. Opis przedmiotu zamówienia
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnów i jej jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku budżetu i rachunków pomocniczych, a w szczególności:
3.1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku budżetu Gminy.
3.2. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.
3.3. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektroniczne umożliwiające w szczególności:

3.3.1. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i
saldach na rachunku budżetu, jego subkontach, na rachunkach
pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych
Gminy Tarnów,
3.3.2 przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
3.3.3 wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
3.3.4 realizacji poleceń przelewów wewnętrznych ( w ramach danego banku,
elektronicznie i w razie potrzeby papierowo) z wszystkich w/w rachunków,
3.3.5 realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznych i w razie potrzeby
papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości
powyżej 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona zł)
3.3.6 składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe z wszystkich w/w rachunków.

3.4. Lokowanie środków na lokatach terminowych.
3.5. Udzielenie Gminie Tarnów, na jej wniosek, odnawialnego kredytu w rachunku budżetu o oprocentowaniu zmiennym , w wysokości do 4 000 000,00 zł /Słownie: Cztery miliony zł/ na niezmiennych warunkach w okresie obowiązywania umowy. . Oprocentowanie kredytu liczone będzie jako suma średniej stawki WIBOR 1M z m-ca poprzedzającego kolejny miesiąc odsetkowy i stałej, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy – marży banku.
3.5.1. Okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego,
3.5.2. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości; jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu,
3.5.3. Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca,
3.5.4 Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel „in-blanco”.
3.6. Realizacja czeków gotówkowych i wydawanie blankietów czekowych.
3.7. Zaoferowanie Gminie Tarnów na wszystkich w/w rachunkach zmiennego oprocentowania a’vista liczonego jako iloczyn średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i stałego w całym okresie obowiązywania umowy i mnożnika liczbowego zaproponowanego przez bank.
3.8. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.

3.9. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godz.14:30 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz.14:30 w dniu następnym.

3.10. Możliwość uzyskania wyciągów bankowych w formie elektronicznej następnego dnia do godz.8:30.

3.11. Doręczanie wyciągów bankowych w formie papierowej najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego do siedziby Urzędu Gminy Tarnów ul. Krakowska 19.

3.12. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach i filiach dokonywane będą bez opłat.

3.13. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych odbywać się będą bez opłat i prowizji.

3.14. Bezpłatne dokonywanie bezpośrednio w banku lub jego filii wypłat:
świadczeń socjalnych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,
stypendiów socjalnych, świadczeń socjalnych i innych wypłat realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne.

3.15. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku lub jego filiach bez pobierania opłat i prowizji.

3.16. Wydanie i możliwość korzystania z kart płatniczych i/lub kredytowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.


3.17. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i produktów bankowych z nim powiązanych (opłaty za przelewy do innych banków) muszą być stałe przez cały okres obowiązywania umowy w stawkach wynikających z oferty. Oferowane stawki nie mogą być wyższe od stawek zawartych w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe”, załączonych do oferty Wykonawcy, obowiązujących na dzień składania ofert.


3.18. Bank zabezpieczy bezpłatny transport gotówki z siedziby Urzędu Gminy do banku i z banku do Urzędu Gminy Tarnów jeden raz w ciągu dnia, a w razie potrzeby – dodatkowo, na żądanie Zamawiającego.

3.19. Ewentualne koszty przenoszenia rachunków bankowych do innego banku pokryje bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybrany przez Zamawiającego.

3.20. Automatyczne przeksięgowywanie środków na koniec dnia z rachunku dochodów własnych UG, na rachunek budżetu Gminy Tarnów.


3.21. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
zmiany karty wzorów podpisów,
wydawanie zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

3.22. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Tarnów żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji.

Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla gminy Tarnów lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszym przetargu.
Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający podpisze umowę z Bankiem w terminie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
66 11 30 00 - 4 - Usługi bankowe
4. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje w przyszłości udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


7. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 marzec 2012 – 31 grudzień 2014 .

8. Warunki udziału w postępowaniu .
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

8.1. Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania czynności bankowych przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga aby wykonawca w ramach wymaganego doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania prowadził obsługę rachunków bankowych budżetu co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia osobiście, bez udziału podwykonawców, oprócz czynności opisanych w pkt. 3.18.

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferenta dokonana zostanie komisyjnie poprzez:
1. sprawdzenie dokumentów i oświadczeń w zakresie kompletności, aktualności odpowiadania wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1. Dokumenty wymagane:
9.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1.
9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.1.3. Zezwolenia lub licencję na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w Ustawie Prawo bankowe.
9.1.4. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego dla których Wykonawca prowadzi obsługę bankową rachunku budżetu i rachunków pomocniczych w okresie ostatnich trzech lat.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9.2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Oferta winna zawierać dokumenty wymagane w pkt 9 ppkt.9.1.1. – 9.1.4 dla każdego z członków konsorcjum z osobna.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zgodnie z art. 27 ust.1 zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na ewentualne żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30 lub 14 688 01 03.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33 -100 Tarnów przesłane w sposób tradycyjny lub faksem.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
- p. Irena Podraza - tel. 14 688 01 27 – Skarbnik Gminy
- oraz w zastępstwie p. Anna Aleksander – tel. 14 688 01 19


12. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

13. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i opisana „oferta do przetargu nieograniczonego na obsługę bankową rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów”.- wg załącznika Nr 2 do SIWZ
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9) Zaleca się aby strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10) Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać projekt umowy na obsługę bankową , obejmujący warunki opisane w pkt 3 SIWZ. Ponadto w projekcie umowy należy określić wartość nominalną kosztów obsługi bankowej w okresie trwania umowy z podziałem na poszczególne lata

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w: siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 6A /Dziennik podawczy/ do dnia 2 grudnia 2011 r. godz.12:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, sala nr 207 – II piętro/ dnia 2 grudnia 2011 r. godz.12:15

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Dokumenty:

- SIWZ + załączniki

- Odpowiedź + wykaz kredytów zaciągniętych przez Gminę Tarnów

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3
- Odpowiedź 4

Wynik przeatargu

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.11.2011 10:21
Ostatnia zmiana dnia: 2011-12-14 08:33:58
Dokument oglądany razy: 1670
Podlega Ustawie