bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego ogrodzenia budynku Zespołu Szkół w Koszycach Wielkich zlokalizowanego na działce 708/1 w Koszycach Wielkich - IR -271.11.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony
Postępowanie unieważnione


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.

• ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, email: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Przebudowa istniejącego ogrodzenia budynku Zespołu Szkół w Koszycach Wielkich zlokalizowanego na działce 708/1 w Koszycach Wielkich.

2. Kod CPV:
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń
3. Zakres robót obejmuje:
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia
- budowa nowego ogrodzenia z gabionów wypełnionych kamieniem
- ławki z gabionów, gazony na kwiaty z gabionów
- bramy przesuwne z profilii zamknietych
- furtki z profili zamkniętych
- dojścia nawierzchnia z kostki betonowej w obrzeżach
4. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- SIWZ - załączniki

- Przedmiary

- Projekt

- STWiOR

- Projekt umowyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.07.2017 15:06
Ostatnia zmiana dnia: 2017-07-27 08:11:54
Dokument oglądany razy: 387
Podlega Ustawie