bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na modernizację/remont drogi tzw. „Mokrzyska” zlokalizowanej na dz. o nr 216 w miejscowości Nowodworze oraz 51/1 i 51/2 w miejscowości Poręba Radlna - GK.271.21.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Modernizacja/remont drogi tzw. „Mokrzyska” zlokalizowanej na dz. o nr 216 w miejscowości Nowodworze oraz 51/1 i 51/2 w miejscowości Poręba Radlna”.

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) roboty pomiarowe,
2) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni,
3) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego,
4) wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 560 mb,
5) uporządkowanie terenu.

2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

3. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

4. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu opracowanego w oparciu o przedmiar robót, stanowiącego załącznik do zapytania.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
4. Termin wykonania zamówienia od 25.07.2017 r. do 31.08.2017r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 24.07.2017r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: Modernizacja/remont drogi tzw. „Mokrzyska”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Przedmiar

- Formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.07.2017 17:35
Ostatnia zmiana dnia: 2017-07-31 16:31:23
Dokument oglądany razy: 393
Nie podlega Ustawie