bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkowej KAPLICZCE DOMKOWEJ Z FIGURĄ MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM położonej w miejscowości Poręba Radlna

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Działając w imieniu Gminy Tarnów, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkowej KAPLICZCE DOMKOWEJ Z FIGURĄ MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM położonej w miejscowości Poręba Radlna”

Zakres prac budowlano – konserwatorskich.
4.1. Fundamenty – zakres i technologia prac
4.1.1. Odsłonięcie od zewnątrz fundamentów poniżej posadowienia stopy.
4.1.2. Usunięcie zdezintegrowanej zaprawy z partii fundamentowej i oczyszczenie całości za pomocą sprężonego powietrza.
4.1.3. Uzupełnienie ubytków muru i wyspoinowanie w partii fundamentowej przy użyciu analogicznego materiału co oryginalny - kamienie, zaprawa wapienno-piaskowa.
4.1.4. Wykonanie opaski z betonu zbrojonego spinającego fundament na poziomie stopy o przekroju 20 x 50.
4.1.5. Wykonanie podbicia od zewnątrz fundamentu odcinkowo pod stopą i opaską żelbetową.
4.1.6. Skucie wylewki cementowej we wnętrzu kapliczki.
4.1.7. Odsłonięcie fundamentu od wewnątrz do poziomu poniżej stopy, jak od strony zewnętrznej.
4.1.8. Usuniecie od wewnątrz zdezintegrowanej zaprawy z partii fundamentowej i oczyszczenie całości za pomocą sprężonego powietrza. Uzupełnienie ubytków muru i wyspoinowanie w partii fundamentowej przy użyciu analogicznego materiału co oryginalny - kamienie, zaprawa wapienno-piaskowa.
4.1.9. Wykonanie opaski z betonu zbrojonego od wewnątrz łączącej się z wykonanym wcześniej podbiciem.
4.1.10. Wytynkowanie „na ostro” muru fundamentowego muru zaprawą wapienno-piaskową.
4.1.11. Wykonanie izolacji poziomem metodą iniekcyjną poniżej opaski betonowej preparatem wg specyfikacji materiałowej.
4.1.12. Wykonanie izolacji pionowej powierzchni opaski betonowej od wewnątrz o na zewnątrz środkiem wg specyfikacji materiałowej.
4.1.12 Zasypanie wykopu wewnątrz i na zewnętrz keramzytem lub drobnym tłuczniem kamiennym, położenie rury drenarskiej skierowanej ujściem na skarpą.

4.2. Dach – zakres i technologia prac.
4.2.1. Demontaż krzyża i obróbek blacharskich.
4.2.1. Zdjęcie pokrycia z blachy.
4.2.3. Naprawa więźby dachowej, wymiana partii zniszczonych.
4.2.4. Oczyszczenie sklepienia i korony muru z luźnych frakcji i pyłów za pomocą sprężonego powietrza.
4.2.5. Wykonanie otworku wentylacyjnego w sklepieniu od wnętrza kapliczki.
4.2.6. Ewentualne skonsolidowanie sklepienia warstwą wylewki z betonu zbrojonego opartej na murach obrysowych.
4.2.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej preparatem wg specyfikacji materiałowej.
4.2.8. Wykonanie izolacji termicznej za pomocą wełny mineralnej.
4.2.9. Założenie odeskowania na więźbę pod krycie blachą.
4.2.10. Pokrycie dachu nową blachą na rąbek koloru grafitowego, wypuszczoną 5 do 7 cm poza gzyms okapowy.

4.3. Mury – zakres i technologia prac.
4.3.1. Skucie całości tynku od strony zewnętrznej. Prace należy wykonać metodycznie, aby odsłonić zachowane jeszcze fragmenty pierwotnej wyprawy tynkarskiej. Na gzymsach należy wykonać wcześniej sondaże w celu ustalenia pierwotnych profilów.
4.3.2. Oczyszczenie powierzchni murów metodą mechaniczną, odpylenie sprężonym powietrzem.
4.3.3. Przemurowanie spękań strukturalnych przy użyciu materiałów analogicznych do oryginalnych.
4.3.4.Wymiana ewentualna zdezintegrowanych kamieni i cegieł na nowe na zaprawie wapienno-piaskowej.
4.3.5. Nasączenie muru preparatem wzmacniającym wg specyfikacji materiałowej.
4.3.6. Wyciągnięcie gzymsów o ustalonym profilu w systemie zapraw konserwatorskich wg specyfikacji materiałowej.
4.3.7. Wytynkowanie całości zaprawą konserwatorską wg specyfikacji materiałowej
4.3.8 Wymalowanie ścian farbą w kolorze ugrowym o właściwościach dyspersyjnych wg specyfikacji materiałowej. Wymalowanie gzymsów farbą w kolorze bieli o właściwościach dyspersyjnych wg specyfikacji materiałowej.

4.4. Wnętrze – zakres i technologia prac.
4.4.1. Usuniecie wyposażenia kapliczki.
4.4.2. Szkucie posadzki cementowej.
4.4.3. Wymiana gruntu we wnętrzu do poziomu wykonanego wcześniej podbicia fundamentu.
4.4.4. Skucie całego tynku z czasu ostatniego remontu kapliczki ze ścian, mensy
UWAGA: W przypadku odkrycia reliktów tynku oryginalnego z polichromią, dalsze postępowanie zostanie ustalone przez komisję Konserwatorską.
4.4.5 Oczyszczenie powierzchni murów metodą mechaniczną, odpylenie sprężonym powietrzem.
4.4.6. Przemurowanie spękań strukturalnych przy użyciu materiałów analogicznych do oryginalnych.
4.4.7.Wymiana ewentualna zdezintegrowanych kamieni i cegieł na nowe na zaprawie wapienno-piaskowej.
4.4.8. Nasączenie muru preparatem wzmacniającym wg specyfikacji materiałowej.
4.4.9. Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia pod posadzkę na warstwie keramzytu.
4.4.10. Wykonanie izolacji poziomej preparatem penetrującym wg specyfikacji materiałowej.
4.4.11. Wytynkowanie załości zaprawą konserwatorską wg specyfikacji materiałowej.
4.4.12. Położenie posadzki z płyt kamiennych na warstwie izolacyjnej wg specyfikacji, podbudowa: warstwa 1 – pospółka, 2 – kruszywo 16-20, 3 kruszywo 6-8.
4.4.13. Wymalowanie ścian farbą w kolorze ugru, sklepienie w kolorze błękitu o właściwościach dyspersyjnych wg specyfikacji materiałowej.
4.4.14. Odtworzeniem gwiazdek na sklepieniu w szlagmetalu.
4.4.15. Ułożenie na nowo opaski wokół kapliczki z kostki brukowej.
4.4.16. Ułożenie na nowo kostki brukowej między kapliczką a schodami z obniżeniem pomierzch kostki min. 5 cm. W stosunku do poziomu podłogi wewnątrz kapliczki.

4.5. Drzwi i okna – zakres i technologia prac.
4.5.1. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej.
4.5.2. Wykonanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej.
4.5.2. Osadzenie nowej stolarki drzwi i okien.
4.5.3. Montaż nowego progu wykonanego z twardego drewna.
4.6. Krzyż metalowy w szczycie elewacji frontowej.
4.6.1. Demontaż krzyża.
4.6.2. Oczyszczenie figury Chrystusa.
4.6.3. Pomalować figurę farbą Hammerite koloru grafitowym.
4.6.4. Montaż krzyża po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich.

4.7. Ołtarzyk we wnętrzu kapliczki.
4.7.1. Demontaż i przewiezienie do pracowni.
4.7.2. Wykonanie zabiegów konserwatorskich:
Ołtarzyk:
a) Oczyszczenie poprzez usunięcie warstw lakieru ze stolarki oraz z przemalowań olejnych.
b) Impregnacja strukturalna drewna z zastosowanie syntetycznej żywicy.
c) Uzupełnienie ewentualnych ubytków tzw. sztucznym drewnem .
d) Zabezpieczenie stolarki ołtarzyka lakierem bezbarwnym.
Feretron:
a) Wykonanie stratygrafii celem ustalenia warstw pierwotnych.
b) Oczyszczenie feretronu poprzez usunięcie późniejszych nawarstwień malarskich.
c) Impregnacja strukturalna drewna z zastosowanie syntetycznej żywicy
d) Uzupełnienie ewentualnych ubytków tzw. sztucznym drewnem i sklejenie pęknięć klejem
e) uzupełnienie warstwy zaprawy klejowo-kredowej, tą samą warstwą w miejscach jej ubytków.
f) Wykonanie ewentualnych złoceń po odsłonięciu oryginalnej warstwy.
g) Scalenie kolorystyczne oryginalnych warstw malarskich w technice olejno-żywicznej.
h) Zabezpieczenie warstw malarskich werniksem końcowym półmatowym.

Otoczenie
Rozebranie opaski wykonanej z kostki brukowej wokół kapliczki i placu przed kapliczką.
Po wykonaniu prac ułożenie na nowo opaski wokół kapliczki z kostki brukowej.
Wyłożenie na nowo kostki brukowej między kapliczką a schodami z obniżeniem kostki min. 5 cm. w stosunku do poziomu podłogi wewnątrz kapliczki.

Dokumentacja
Wykonać dokumentację po konserwatorską opisową i fotograficzną.

Nadzór konserwatorski
Wykonawca podczas realizacji prac remontowo-konserwatorskich zapewni nadzór konserwatorski przez osobę do tego uprawnioną.


Termin realizacji lipiec- wrzesień 2017r.
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W wartości wynagrodzenia należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia (ponoszone przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Ofertę proszę przedłożyć w formie pisemnej do dnia 23 czerwca 2017 r. do godziny 15.30., na następujący adres:
Urząd Gminy Tarnów
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Załączniki:

1) Oferta – wzór.

2) Przedmiar robót.

3) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego do 30 000 euro.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.06.2017 09:46
Ostatnia zmiana dnia: 2017-07-07 15:54:22
Dokument oglądany razy: 524
Nie podlega Ustawie