bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Zwiadomienie o wyborze oferty

- Informacja z otwarcia ofert I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977" w miejscowości Tarnowiec - Gmina Tarnów w zakresie:
- budowa fragmentu chodnika dla pieszych z kostki brukowej wraz ze zjazdami ok.-1450 m2,
- przebudowa skrzyżowania DW 977 z drogą gminną ul, Ks. Prusa i ul. Środkową,
- przebudowa zatok autobusowych - 2 szt,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ok. 1200 m2.
(kody CPV: 45 23 32 22 - 1 - roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 45 23 24 10 - 9 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.
3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiar

- Projekt budowlany

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 20.07.2017 15:52
Ostatnia zmiana dnia: 2017-08-22 16:14:58
Dokument oglądany razy: 960
Podlega Ustawie