bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2017/2018 - GK.271.23.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
www.gmina.tarnow.pl bip.gminatarnow.pl email: urzad@gmina.tarnow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2017/2018 .
Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV: 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
2. Zamówienie polega na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg gminnych.
Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach.
W grupie obszarowej nr II, III i VII, tj. tej w której znajdują się miejscowości Łękawka, Poręba Radlna, Radlna i Zawada, ze względu na wąskie drogi wykonawca musi dysponować dodatkowo jednym mniejszym sprzętem do odśnieżania, aby można było na nie wjechać.

Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest ilość sprzętu zgodnie z tabelą powyżej o następujących parametrach:
- każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług jak i posypywarkę do likwidacji śliskości,
każdy sprzęt zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów musi posiadać napęd 4x4,
ponadto Oferent może posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów które za
zgodą Zamawiającego, mogą w krytycznych momentach być użyte do akcji zimowej.


W związku z powyższym oferent składając oddzielnie ofertę np. na kilka grup obszarowych, powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykazywać tego samego sprzętu w różnych grupach obszarowych.
3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
a) przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości wraz z placem do ich składowania,
b) załadunek na sprzęt,
c) usuwanie śniegu z dróg,
d) zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych (sól) oraz materiałów uszorstniających (piasek).
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

2) Każdy Oferent przed złożeniem oferty na poszczególną grupę obszarową winien zapoznać się z siecią drogową, warunkami terenowymi panującymi w danej miejscowości.

3) Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach.
Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż na sprzęcie do odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu. Urządzenie jest własnością Urzędu Gminy Tarnów. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Montaż urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania leży w gestii Wykonawcy, który zleci to na własny koszt wyspecjalizowanej firmie, niezwłocznie po przekazaniu mu urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający żąda od Wykonawcy montażu urządzenia i potwierdzenie jego sprawności przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej nie później niż do 25.10.2017 r.
Zamawiający zabrania montażu lub demontażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji w czasie trwania umowy bez jego wiedzy.
Wykonawca musi posiadać łączność telefoniczną podczas całej doby od momentu podpisania umowy. Nr tel. komórkowego należy podać w ofercie.
Zamawiający przed rozstrzygnięciem przetargu będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez Oferenta, w przypadku stwierdzenia złej jakości sprzętu Zamawiający będzie miał prawo odrzucenia oferty oraz dokonania wyboru innego oferenta.

4) Śnieg należy usuwać z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.
Zakresy prac przy odśnieżaniu dróg, oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw.
5) Drogi mają być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych oraz na bieżąco w ciągu pozostałej części dnia po konsultacji z pracownikiem referatu Gospodarki Komunalnej.
Drogi gminne na terenie Gminy Tarnów oznaczone są: 3, 4 i 5 standardem zimowego utrzymania.
Na drogach objętych 3 standardem utrzymania nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu drogowym, standardem tym objęte drogi gminne po których odbywa się transport w zakresie komunikacji autobusowej. Śnieg i błoto pośniegowe ma być usuwane na bieżąco a śliskość zwalczana niezwłocznie.
Do tych dróg należą:
ul. Zawadzka (droga główna) w Zawadzie,
ul. Topolowa w Zgłobicach,
ul. Stachury w Koszycach Wielkich,
ul. Kędronia w Koszycach Wielkich,
droga tzw. Południowa w Woli Rzędzińskiej,
droga na tzw. Szpic w Jodłówce – Wałkach,
droga w kierunku tzw. Górówki w Jodłówce – Wałkach,
droga w kierunku Poręby Radlnej w Radlnej.

Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a czas tych utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu trwania, a także od liczby zaangażowanych środków technicznych. Standardem tym objęte będą pozostałe drogi gminne: 4 standard - drogi asfaltowe, 5 standard – drogi żwirowe.

6) Do zwalczania śliskości na drogach gminnych Wykonawca ma stosować do posypywania materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
- mieszanka piaskowo - solna w proporcji 3:1,
- w określonych sytuacjach pogodowych dopuszcza się na żądanie Zamawiającego użycie materiału gruboziarnistego.
Uwaga: Załadunek mieszanki piaskowo -solnej oraz materiału gruboziarnistego na posypywarkę nie obejmuje czasu pracy sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg, tzn. że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów załadunku.

7) Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca danego pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu, oraz sprawdzić prawidłowość jego działania, przede wszystkim układu hydraulicznego, hamulcowego, zaczepu nośnika oraz stanu technicznego nośnika.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego.

8) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP , Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli dotyczy) na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności w jego realizacji, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks Pracy.
(* - Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem).

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:
Zamawiający może żądać w dniu podpisania umowy, a także w każdym innym terminie okazania wykazu pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji zamówienia, ewidencji ich czasu pracy oraz dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób (kopie umów o pracę).
Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie winno być realizowane od 1 listopada 2017r. do 30 kwietnia 2018r.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.09.2017 15:34
Ostatnia zmiana dnia: 2017-09-29 13:55:05
Dokument oglądany razy: 839
Podlega Ustawie