bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Tarnów
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Do Rejestru wpisane są następujące instytucje kultury:
1) Gminna Biblioteka Publiczne im. Ks. Jana Twardowskiego w Zgłobicach
2) Centrum Animacji Kulturalnej z siedzibą w Tarnowie

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej, a dane i informacje w nim zamieszczone aktualizowane są na bieżąco. Przy Rejestrze prowadzi się, dla każdej instytucji kultury, AKTA REJESTROWE obejmujące dokumenty stanowiące podstawę jej wpisu do Rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Udostępnienie danych z Rejestru obywa się poprzez:
1) BEZPŁATNY, OTWARTY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI REJESTRU, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnów,
2) WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU ALBO KSIĘGI REJESTROWEJ.
Odpis z Rejestru może być:
- PEŁNY (zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- SKRÓCONY (zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze).
Urzędowo poświadczony odpis wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, pod adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Udostępnianie danych - w budynku Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów pok. 8 parter, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy urzędu.
Załączniki:

- Zarządzenie nr VI/90/2013 Wójta Gminy Tarnów w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów.

- Wniosek o odpis (wesja *.pdf,  wersja word)

- Rejestr instytucji kulturyOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.09.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 12.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 264