bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Wójt Gminy Tarnów

Informacja

Konkurs na stnowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawce nie odbędzie się w wyznaczonym w ogłoszeniu w terminie z uwagi na fakt nie złożenia w wymaganym terminie żadnych zgłoszeń - brak kondydatów. Ogłoszenie o konkursie

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu na stanowisko dyrektora mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184 ,poz.l436 z późn.zm).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nic był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z. dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
1) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:


„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŁĘKAWCE"

pod adres:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, II piętro, pokój 213. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pokój 210. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów.
Załączniki:

- Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/52/2013 z 30 kwietnia 2013 r.

- Regulamin konkursu

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.05.2013
Dokument oglądany razy: 1042
Ostatnie zmiany: 2013-05-21 08:29:00