bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów

 
Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej został rostrzygnięty w dniu 7 maja 2015 roku. Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora - Panią Joannę Rogowską-Kuta


1. Kandydatami przystępującymi do konkursu na stanowisko dyrektora mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184 ,poz.1436 ).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d)oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit.c
e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U.
z 2013r;poz.168)
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2014r;poz.191ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012,poz.572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, a także nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne
n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. poz.1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
.....................................................................................
(nazwa zespołu, szkoły , przedszkola którego dotyczy oferta) na adres:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, II piętro, pokój 213. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pokój 210. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów.Zarządzenie nr VII/52/2015 oraz regulamin konkursu

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.04.2015
Dokument oglądany razy: 1787
Ostatnie zmiany: 2015-05-21 12:41:35