bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej został rozstrzygnięty. Akceptację Komisji uzyskała Pani Dorota Puciłowska.
1. Kandydatami przystępującymi do konkursu na stanowisko dyrektora mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184 ,poz.1436 ).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d)oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit.c
e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U.
z 2013r;poz.168)
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2014r;poz.191ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012,poz.572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, a także nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne
n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. poz.1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
.....................................................................................
(nazwa zespołu, szkoły , przedszkola którego dotyczy oferta) na adres:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, II piętro, pokój 213. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pokój 210. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów.
Zarządzenie nr VII/76/2015 (Regulamin konkursu)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.05.2015
Dokument oglądany razy: 994
Ostatnie zmiany: 2015-05-29 14:34:13