bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2012 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów- Ogłoszenie o wyniku konkursu - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/14/2012 z 31 stycznia 2012 r.

-----------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr VI/197/2011
WÓJTA GMINY TARNÓW
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2012 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13 ust.1 i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012" zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2012:

Zadanie nr I
Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, spotkań integracyjnych dla rodzin, przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych oraz przedsięwzięć, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom, nałogom i patologiom społecznym.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań: 63 .000,00 zł

Zadanie nr II
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań: 420.000,00 zł.

Zadanie nr III
Upowszechnianie kultury, wspieranie artystów amatorów, kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań: 14.500,00 zł.

§ 2.


Ogłoszenie o konkursach ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, na okres od dnia wydania niniejszego zarządzenia do dnia 22 grudnia 2011 r.

§ 3.


Podmiotami uprawnionymi do skladania ofert są:
1) organizacje pozarzqdowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepisów o stosunku Pafistwa do Kogcioia Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorzqdu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spálki z ograniczonq odpowiedzialnogciq oraz kluby sportowe będące spółkami dzialajqcymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857), które nie dzialajq w celu osiqgniccia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału migdzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, — zwani dalej oferentami.

§ 4.


1. Zadania, o których mowa w § 1, mogą być realizowane w okresie między dniem 1 lutego 2012 r. a dniem 31 grudnia 2012 r.
2. Wójt Gminy Tamów zleca realizacjc zadań publicznych, o których mowa w § 1, w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w umowie.
3. Na realizację zadań wybranych do realizacji w wyniku konkursu ofert, z budżetu gminy udzielana jest dotacja, przy czym dotowane bcdq wyłącznie zadania realizowane na terenie gminy Tarnów i na rzecz jej mieszkańców.
4. Oferent ubiegający sic o współpracę z gminą Tarnów w realizacji zadania określonego w § 1, zobowiązany jest wykazać sic własnym wkładem finansowym pochodzqcym z innych źródeł niż budżet gminy oraz winien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 5.


1. Ofertę na realizację zadań publicznych gminy Tarnów wymienionych w §1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2011 r. do godz. 15:30, w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow, dziennik podawczy, pok. 6 A (parter) lub przesłać pocztą pod wyżej wymieniony adres Urzędu Gminy Tarnów.
2. Ofertę wraz z załącznikami umieszcza się w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2012 r.", dopisując: Zadanie nr I lub „II" lub „III", podając pełną nazwę i adres oferenta.
3. 0 zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawą.
5. Do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie oferty wypelnione komputerowo w wersji drukowanej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami. Oznacza to, że w ofercie nie należy zmieniać układu, treści i kolejności punktów/pytań. Należy podać informacje we wszystkich możliwych punktach oferty, natomiast w przypadku, gdy punkt/pytanie nie dotyczy oferenta bądź zgłaszanego przez niego projektu, należy w tym miejscu wpisać np. „nie dotyczy"; w przypadku znaku (*) należy postąpić zgodnie z instrukcją (niepotrzebne skreślić).
6. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, przy czym należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
7. Do oferty dołącza się następujące załączniki:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym podmiotu składającego ofertę, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
c) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
8. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie określonym 5 pkt. 1 niniejszego zarządzenia lub podpisane przez osoby nieuprawnione do występowania w imieniu podmiotu, zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
9. Za dochowanie terminu i kompletność oferty odpowiada oferent.
10. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
11 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku, oferent musi odpowiednio dostosować zakres merytoryczny oraz finansowy zadania do realnie przyznanej dotacji, pod rygorem odmowy zawarcia umowy dotacji.

§ 6.


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi:
- w dniu 9 stycznia 2012 r. dla zadania nr II
- w dniu 10 stycznia 2012 r. dla zadań nr I i III.
2. Oferty są opiniowane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołane w tym celu dwie Komisje Konkursowe.
3. W pracach Komisji Konkursowych mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniający kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych zgłasza się w terminie do dnia 9 grudnia 2011 r. składając wypełniony formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy Tarnów, przesyłając pocztą lub pocztą elektroniczną pod adres: aminorgmina.tarnow.pl.
4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Członków Komisji powołuje Wójt Gminy Tarnów, w tym także spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kierując się przy tym posiadaną przez nich wiedząi doświadczeniem w dziedzinie
obejmujqcej zakres zadari publicznych, których dotyczy konkurs. Przy czym w sklad Komisji Konkursowej the mogq wchodzio osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe i inne podmioty biorqce udzial w konkursie, których oferty rozpatrywad bcdzie ta Komisja.
6. Regulamin pracy Komisji ustala Wójt Gminy Tarnów.
7. Podczas rozpatrywania ofert Komisja Konkursowa ocenia przede wszystkim:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa tub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy 1 będą realizować zadanie publiczne;
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizacjc pozarządową tub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wklad rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej tub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Komisja Konkursowa opiniuje i dokonuje oceny ofert oraz przedstawia Wojtowi Gminy Tarnów propozycje przyznania określonych kwot dotacji na realizację poszczególnych przedsięwzięć.
9. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Tamów.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza sic niezwłocznie po wyborze ofert na stronie intemetowej www.gmina.tarnow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów. W terminie 30 dni od ogloszenia wyników konkursu ofert osoba zainteresowana może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd do decyzji Wójta Gminy Tarnów w sprawie wyboru ofert i wielkości przyznanych dotacji nie stosuje sic trybu odwoławczego.
12. Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, gdy zostanie zgloszona tylko jedna oferta.
13. Wójt Gminy Tarnów unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje sic do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, na stronie intemetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów.

§ 7.


1. Wójt Gminy Tamów, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zawiera umowy na realizację zadań publicznych z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi - zleceniobiorcą, podmiotem.
2. Podmioty, przyjmujqc zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują sic do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25) - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

§. 8.


1. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystane zgodnie z zapisami działu VI „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012", przy czym żadne wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez organizacje i podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
2. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• prowadzenie działalności politycznej,
• prowadzenie działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
• prowadzenie działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna
• zakup gruntów,
• pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

§ 9.


Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych, są zobowiązane do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) korekty kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
3) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4) informowania o dotowaniu zadania ze środków budżetu Gminy Tarnów.

§ 10.


Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt Gminy Tarnów, zlecając zadanie publiczne, dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§ 11.


Podaje sic do wiadomości, ze na realizację zadań publicznych przyznano następujące kwoty:
— w roku 2011 - kwotę 484.500,00 zi
— w roku 2010 przekazano kwotę 447.500,00. zl.

§ 12.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł


Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy

- Wniosek/Oferta realizacji zadania publicznego

- Wzór umowy

- Sprawozdanie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 01.12.2011
Dokument oglądany razy: 2346
Ostatnie zmiany: 2011-12-01 12:09:51