bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.04.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenia o wyborze - publikacja (23-05-2018 ms)

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu, Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich i Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów

 Wójt Gminy Tarnów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ;
Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu
Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich
Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) :

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
szkole, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
- a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska
dyrektora,
- wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy
nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych
lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm) - dotyczy nauczyciela, a w
przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311 z późn. zm ),
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz.U .z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60)
- osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne,
6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli,
7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm ).
10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60)

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, przedszkola
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,
6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311 z późn. zm),
11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017, poz. 2186 ) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III . Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19

a/ w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem
„Konkurs – na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu lub,
„Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich lub
„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej

b/ dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Adres skrytki ePUAP: /tp1fo1l54b/skrytka

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, tel. 14 688 01 20

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.04.2018
Dokument oglądany razy: 218
Ostatnie zmiany: 2018-04-12 14:31:38