bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów

Postępowanie zakończone

ZARZĄDZENIE NR VIII/29/2018 Wójta Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 roku. ZARZĄDZENIE Nr VIII/5/2018
WÓJTA GMINY TARNÓW
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/470/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów pod nazwą:
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych.

W szczególności dofinansowane będą działania:
- organizowanie lub uczestniczenie w organizowanych przez innych imprezach sportowo- rekreacyjnych, zawodach, turniejach, konkursach,
- organizowanie sportowych imprez rekreacyjno – ruchowych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie szkoleń, treningów,
- organizowanie obozów sportowych,
- prowadzenie systematycznych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.

Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenerów, nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe i pracowników obsługi,
- pokrycie kosztów przygotowania obiektu sportowego, utrzymania boiska sportowego (koszenie trawy, walcowanie, znakowanie linii bocznych),
- opieki i badań lekarskich dzieci i młodzieży,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych,
- zakup napojów dla dzieci i młodzieży podczas treningów i zawodów,
- zakup nagród dla uczestników zawodów, turniejów,
- pokrycie kosztów transportu związanych z przejazdem dzieci i młodzieży wraz z opiekunami i trenerami na zawody (wynajem, utrzymanie i eksploatacja autobusu, zatrudnienie kierowcy, obowiązkowe ubezpieczenie OC autobusu, zakup paliwa),
- pokrycie kosztów zgłaszania dzieci i młodzieży do udziału w imprezach sportowych,
- opłaty startowe w zawodach, turniejach,
- koszty konsultacji sportowych,
- koszty szkoleń teoretyczno - praktycznych,
- koszty treningów, ekwiwalentu sędziowskiego i przejazdu sędziów na zawody dzieci i młodzieży,
- wynajem sali do treningu,
- wynagradzanie obsługi księgowej,
- koszty zużycia energii, gazu, wody, wywozu śmieci, środków czystości i wyposażenia apteczki w części odpowiadającej ilości zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Tarnów.
Łączna kwota planowana na realizację zadania: 510 000 zł

§ 2.
Ogłoszenie o konkursach ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, na okres od dnia wydania niniejszego zarządzenia do dnia 12 grudnia 2018 r.

§ 3.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników – zwani dalej oferentami.

§ 4.
1. Zadanie, o którym mowa w § 1, mogą być realizowane w okresie między
dniem 1 stycznia 2019 r. a dniem 31 grudnia 2019 r.
2. Wójt Gminy Tarnów zleca realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1,
w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w umowie.
3. Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Przy czym dotowane będą wyłącznie zadania realizowane na terenie gminy Tarnów i na rzecz jej mieszkańców.
4. Oferent ubiegający się o współpracę z gminą Tarnów w realizacji zadania określonego w § 1, zobowiązany jest wykazać się własnym wkładem finansowym, pochodzącym z innych źródeł niż budżet gminy oraz winien prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 5.
1. Ofertę na realizację zadania publicznego gminy Tarnów wymienionego w §1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:30, w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, dziennik podawczy, pok. 6 A (parter) lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Tarnów. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.), zwanej dalej ustawą.
3. Do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie oferty wypełnione komputerowo w wersji drukowanej, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm) wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie bowiem z §2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.,(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku:
1) oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2) oferty realizacji zadania publicznego realizowanego w trybach, o których mowa w art. 11a-11c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia - stosuje się przepisy dotychczasowe t.j. w/w rozporządzenia.
4. Oznacza to, że w ofercie nie należy zmieniać układu, treści i kolejności punktów/pytań. Należy podać informacje we wszystkich możliwych punktach oferty, natomiast w przypadku, gdy punkt/pytanie nie dotyczy oferenta bądź zgłaszanego przez niego projektu, należy w tym miejscu wpisać np. „nie dotyczy”; w przypadku znaku (*) należy postąpić zgodnie z instrukcją (np. niepotrzebne skreślić).
5. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, przy czym należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
6. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione do występowania w imieniu podmiotu, zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
7. Za dochowanie terminu i kompletność oferty odpowiada oferent.
8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku, oferent musi odpowiednio dostosować zakres merytoryczny oraz finansowy zadania do realnie przyznanej dotacji, pod rygorem odmowy zawarcia umowy dotacji.

§ 6.
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 31 grudnia 2018 r.
2. Oferty są opiniowane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
3. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniający kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych zgłasza się w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. składając wypełniony formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy Tarnów, przesyłając pocztą lub pocztą elektroniczną pod adres: aminor@gmina.tarnow.pl.
4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Członków Komisji powołuje Wójt Gminy Tarnów, w tym także spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, kierując się przy tym posiadaną przez nich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. Przy czym w skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie, których oferty rozpatrywać będzie ta Komisja.
6. Regulamin pracy Komisji ustala Wójt Gminy Tarnów.
7. Podczas rozpatrywania ofert Komisja Konkursowa ocenia przede wszystkim:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
8. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert oraz przekazuje oferty Wójtowi Gminy Tarnów wraz z własnymi rekomendacjami.
9. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Tarnów.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów. W terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert, osoba zainteresowana może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd do decyzji Wójta Gminy Tarnów
w sprawie wyboru ofert i wielkości przyznanych dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
12. Dla ważności otwartego konkursu ofert wystarczające jest, gdy zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
13. Wójt Gminy Tarnów unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów.

§ 7.
1. Wójt Gminy Tarnów, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zawiera umowę na realizację zadania publicznego z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi - zleceniobiorcą, podmiotem.
2. Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.)
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

§ 8.
1. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystane zgodnie z zapisami działu VI „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019”, przy czym żadne wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez organizacje i podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
2. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• prowadzenie działalności politycznej,
• prowadzenie działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców
i samorządów zawodowych,
• prowadzenie działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna
• zakup gruntów,
• pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

§ 9.
Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych, są zobowiązane do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) korekty kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania dotacji
w wysokości mniejszej niż wnioskowana,
3) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.)
4) informowania o dotowaniu zadania ze środków budżetu Gminy Tarnów.

§ 10.

Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt Gminy Tarnów, zlecając zadanie publiczne, może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§ 11.
Podaje się do wiadomości, że na realizację zadań publicznych przyznano następujące kwoty:
• w roku 2017 przekazano kwotę 510 000 zł
• w roku 2018 przekazano kwotę 510 000 zł

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

- Umowa - wzór

- Sprawozdanie

- Oferta

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.11.2018
Dokument oglądany razy: 1116
Ostatnie zmiany: 2019-01-04 09:08:35