bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wykaz kandydatów - publikacja (23-01-2019 ms)

Nabór na stanowisko Inspektor w Referacie Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy Tarnów
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
d) wykształcenie wyższe; preferowane kierunkowe z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami,
e) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowiskach związanych z geodezją, gospodarką nieruchomościami,
f) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym,
g) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, komunikatywność
h) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku inspektora
i) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność organizacji pracy na stanowisku,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) samodzielność i konsekwencja w realizacji zadań, odpowiedzialność, odporność na stres
d) prawo jazdy kat. B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, przygotowanie projektu decyzji,
b) przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości,
c) przygotowywanie projektów umów dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości,
d) regulowanie stanów prawnych gminnych nieruchomości i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
e) ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,
f) ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
g) opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Tarnów z zakresu geodezji i obrotu nieruchomościami.

4. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

5. Warunki pracy: od dnia 4 lutego 2019 r. Praca o charakterze administracyjnym w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów oraz wyjazdy służbowe na terenie gminy. Wynagrodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Tarnów, płatne do dnia 27 każdego miesiąca.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tarnów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
h) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
k) ewentualnie posiadane referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, (dziennik podawczy, parter) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w GR", w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.(poniedziałek).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: http://bip.gminatarnow.pl i umieszcza się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tarnów. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Tarnów po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: http://bip.gminatarnow.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.” i podpisem kandydata.

Tarnów, dnia 8 stycznia 2019 roku.Ogłoszenie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.01.2019
Dokument oglądany razy: 391
Ostatnie zmiany: 2019-01-08 15:23:44