bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: przydomowe oczyszczalnie/przepompownie - aktualizacja (9-05-2016 ms)

Ochrona środowiska

 

Śmieci

- Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów - Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r. - tekst jednolity

- UCHWAŁA NR XXIX/337/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/338/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPozostałe dokumenty

- Informacja o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ! - obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

- Informacje dla przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem do obrotu baterii lub akulmulatorów lub ich przetwarzaniem - UMWM - pismo SR-I.313.3.15.2011

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów    (Archwalny z 2004 r.)

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów na lata 2008-15 - Aktualizacja - Uchwała RGT z dnia 16 września 2009 r. - Nr XXXVIII/360/09

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów - Uchwała RGT z dnia 16 września 2009 r. - Nr XXXVIII/362/09

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Tarnów - Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXII/307/2009 z dnia 24 marca 2009 r. - Załącznik 1 - Załącznik 2Przydomowe oczyszczalnie ścieków:

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

- Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
Formularze do pobrania:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów(pdf)  wersja word/open office  (informacja)
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Ankieta dot. azbestu

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wer. pdf) / (wer. odt - Libreoffice)Sprawozdawczość

- Obowiązki sprawozdawcze firm przetwarzających odpadyOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.02.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 10 594