bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja - zmiany terminów (1-07-2016 ms)

Rewitalizacja Gminy Tarnów
Podstawowe informacje o rewitalizacjiProgram rewitalizacji należy rozumieć jako narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji gminy. To wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej środowiskowej, kulturowej i technicznej zmierzający do wyprowadzenia całości lub części obszaru ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Program ten jest procedowany i uchwalany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz.U.2015.1777/. Gminny Program Rewitalizacji to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, występujących na konkretnym obszarze, z drugiej pozwoli zainteresowanym właścicielom nieruchomości sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Program ten powinien być przygotowany z czynnym udziałem wszystkich interesariuszy obszaru rewitalizowanego, do których zalicza się mieszkańców, właścicieli działek przewidzianych do objęcia obszarem rewitalizacji, działających lub planujących tam działać przedsiębiorców, stowarzyszenia, instytucje kultury, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty publiczne oraz partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe i innych bezpośrednio zainteresowanych.

Rewitalizacja to kompleksowa próba odpowiedzi na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast i wsi. Powinien to być proces kompleksowych, wielokierunkowych przemian skierowanych na skoncentrowane terytorialnie obszary, prowadzony we współpracy ze społecznością lokalną w sposób zaplanowany i zintegrowany, przez określenie i realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

Dokument ma diagnozować wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiować kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania i projekty dofinansowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków może w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, a także tych, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialni. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Gminny Program Rewitalizacji może mieć swoje konsekwencje urbanistyczne w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych dokumentach strategicznych gminy. Jest to akt prawa miejscowego. W razie potrzeby Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji.

O dofinansowanie ze środków UE mogą ubiegać się zainteresowani właściciele nieruchomości, podmioty gospodarcze oraz inne podmioty na projekty (przedsięwzięcia rewitalizacyjne) zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji i objęte tym programem obszarowo (działki).
Beneficjenci uprawnieni do złożenia wniosków o środki UE:
przedsiębiorcy,
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, parki narodowe i krajobrazowe,
inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
szkoły wyższe, administracja rządowa, instytucje kultury.

Preferencje z tytułu objęcia zgłaszanego projektu Programem Rewitalizacji w programach unijnych:
Regionalny Program Operacyjny Woj Małopolskiego na lata 2014- 2020
działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich,
działanie 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski,
działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
działanie 8.2 Aktywacja zawodowa,
działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,
działanie 9.1 Aktywna integracja,
działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
działanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczne budynków wielorodzinnych mieszkaniowych,
działanie 12.1.3/12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PI 4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
PI 4v Promowanie strategii niskoemisyjnych,
PI 6c (...) rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

PO Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020
PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym wspierane mogą być działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
• placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
• obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
• obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
• obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.

W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa jest: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Celem wzmocnienia udziału mieszkańców w opracowaniu jak i potem przeprowadzeniu oraz ocenie programu rewitalizacji ustawa o rewitalizacji przewiduje powołanie Gminnego Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, pełni też funkcję opiniodawczo – doradczą wójta. Zasady wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji ustala się w drodze uchwały rady gminy, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. Osobowy skład komitetu powołany będzie Zarządzeniem Wójta.
Do prac Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie mieszkańców, liderów lokalnych i społeczników, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.
Element partycypacji społecznej gmina będzie dokumentować i udostępniać na swojej stronie internetowej w formie zdjęć, protokołów, zestawień uwag i wniosków itp.
Gmina zatrudniła do pomocy przy opracowaniu programu rewitalizacji zewnętrznych ekspertów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą zdiagnozować obszary kryzysowe i przeprowadzą na drodze spotkań konsultacyjnych / warsztatowych pogłębioną analizę przyczyn ich występowania oraz wspólnie z mieszkańcami poszukają potencjałów rozwojowych tkwiących w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

Więcej informacji w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz. U 2015 poz. 1777/.

Tarnów dnia 27-06-2016 r.Zaproszenie na konsultacje społeczne (5-7 lipca 2016 r.)
Ankiety do wypełnienia:

FORMULARZ KONSULTACJI projektu uchwał: o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów, w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 - ankieta do wypełnienia (format Word/Libre Office)

Formularz konsultacji -wersja online - Google docs


Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją - ankieta do wypełnienia (format Word/Libre Office)

Ankieta oceny potrzeb -wersja online - Google docs

(Ankiety w wersji online są automatycznie zapisywane na serwerze, w przypadku skorzystania z wersji Word/Libre Office, ankietę można wypełnić ręcznie lub komputerowo i dostarczyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tarnów lub wysłać e-mailem na podany niżej adres)
Dokumenty:

RAPORT z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Tarnów wraz z uzasadnieniem i rekomendacją terenów do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji - Projekt

Projekt w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 oraz zasady jego działania - Projekt

Ogłoszenie o rewitalizacji Wójta Gminy Tarnów - zaproszenie do konsultacji

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777)
Dane adresowe:

tel: 14 688 01 16 

e-mail: rewitalizacja(małpa)gmina.tarnow.plOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.06.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.06.2016
Dokument oglądany razy: 881