bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIX Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 września 2016 r.

 
UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XIX/211/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. 

UCHWAŁA NR XIX/212/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XIX/213/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XIX/214/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Błoniu

UCHWAŁA NR XIX/215/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XIX/216/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XIX/218/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XIX/219/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody naz zbycie nieruchomości położonej w Białej

UCHWAŁA NR XIX/220/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XIX/221/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XIX/222/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

UCHWAŁA NR XIX/223/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/224/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

UCHWAŁA NR XIX/225/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XIX/226/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR XIX/230/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 r .

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XIX/233/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XIX/234/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.10.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.10.2016
Dokument oglądany razy: 2 343