bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy Tarnów - 2002 r.

Uchwała I/1/2002 - Wyboru Przewodniczącego RGT
Uchwała I/2/2002 - wyboru Wiceprzewodniczących RGT
Uchwała I/3/2002 - odwołania Skarbnika GT
Uchwała I/4/2002 - odwołania Sekretarza GT
Uchwała I/5/2002 - powołania Skarbnika GT
Uchwała I/6/2002 - powołania Sekretarza GT
Uchwała II/7/2002 - powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała II/8/2002 - określenia zakresu działania orez liczebności stałych komisji RGT
Uchwała II/9/2002 - powołania składu osobowego komisji stałych RGT
Uchwała II/10/2002 - powołania doraźnej komisji do opracowania projektu Statutu GT i projektów Statutów Sołectw
Uchwała II/11/2002 - ustalenia wynagrodzenia Wójta GT
Uchwała II/12/2002 - zmieniająca uchwałę budżetową na 2002 r.
Uchwała II/13/2002 - wniesienia aportu do Tarnowskich Wodociągów
Uchwała III/14/2002 - przystąpienia GT do Związku Gmin Dorzecza Dunajca
Uchwała III/15/2002 - podatku od nieruchomości
Uchwała III/16/2002 - obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz wzorów deklaracji podatku rolnego
Uchwała III/17/2002 - wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała III/18/2002 - określenia wzoru formularza deklaracji dla podatku leśnego
Uchwała III/19/2002 - podatku od posiadania psów
Uchwała III/20/2002 - ustalenia opłaty administracyjnej za wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała III/21/2002 - nabycia nieruchomości
Uchwała III/22/2002 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego
Uchwała III/23/2002 - gminnego programu profikaktycki i rozwiązywania problemów alkoholowych GT na 2002 r.
Uchwała III/24/2002 - zmieniająca uchwałę budżetową na 2002 r.
Uchwała IV/25/2002 - wskazania Wiceprzewodniczącego RGT uprawnionego do określania... podróży słóżbowej Przewodniczącego RGT
Uchwała IV/26/2007- zmieniająca uchwałę budżetową na 2002 r.
Uchwała IV/27/2007 - wykazu niezrealizowanych wydatków
Uchwała IV/28/2002 - rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa
Uchwała IV/29/2002 - powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Uchwała IV/30/2002 - zmiany statusu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Centrum Kultury Gminy Tarnów
Uchwała IV/31/2002 - zmiany Statusu GTUchwała XVI/518/2002 - Wyrażenie opinii do wniosków o zmianę charakteru uzytkowania gruntu z rolnego na leśny

Uchwała XVI/517/2002 - Zmieniająca uchwałę w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2002 roku.

Uchwała XVI/516/2002 - Nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XVI/515/2002 - restrukturyzacja należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Tarnów

Uchwała XVI/514/2002 - wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Tarnowie

Uchwała XVI/513/2002 - Wyrażenie opinii dotyczącej uczestniczenia Gminy Tarnów w przygotowaniu projektu Tarnowska Sieć Teleinformatyczna ,,TeleTarnów"

Uchwała XVI/512/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/511/2002 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/510/2002 - nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/509/2002 - uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

Uchwała XVI/508/2002 - Rozpatrzenie zarzutów wniesionych do projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów

Uchwała XVI/507/2002 - Rozpatrzenie protestu wniesionego do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Koszyce Małe w Gminie Tarnów

Uchwała XVI/506/2002 - Zmiana uchwały budżetowej na 2002 Rady Gminy Tarnów Nr XXXVI/428/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała XVI/505/2002 - oddanie w dzierżawę nieruchomości

Uchwała XVI/504/2002 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu SAPARD

Uchwała XVI/503/2002 - Wyrażenie zgody na przystapienie Gminy Tarnów do porozumienia

Uchwała XVI/502/2002 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu SAPARD

Uchwała XVI/501/2002 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu SAPARD

Uchwała XVI/500/2002 - Zmiana uchwały budżetowej na 2002 rady Gminy Tarnów Nr XXXVI/428/01 z dnia 28 grudnia 2001

Uchwała XVI/499/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/498/2002 - wyrażenie zgody na przystapienie gminy Tarnów do porozumienia

Uchwała XVI/497/2002 - w sprawie współpracy i dobrych stasunków pomiędzy Gminą Jaszalsószentgyorgy a gminą Tarnów

Uchwała XVI/496/2002 - nadanie imienia Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XVI/495/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/494/2002 - Zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/493/2002 - Zaciągnięcie zobowiązań finansowych

Uchwała XVI/492/2002 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu SAPARD

Uchwała XVI/491/2002 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu SAPARD

Uchwała XVI/490/2002 - Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu Gminy na rok 2002

Uchwała XVI/489/2002 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/488/2002 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/487/2002 - Utworzenie mieszkaniowego zasobu Gminy, oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład

Uchwała XVI/486/2002 - O Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów

Uchwała XVI/485/2002 - zabezpieczenie pożyczki na termomodernizacje budynków Szkół Podstawowych w Zgłobicach i koszycach Małych

Uchwała XVI/484/2002 - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o przekazanie środków pieniężnych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tarnowie

Uchwała XVI/483/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/482/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/481/2002 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała XVI/480/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy tarnów na 2002 roku.

Uchwała XVI/479/2002 - zmiana zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Uchwała XVI/478/2002 - wyrażenie opinii o propozycji połączenia Gminy Tarnów i Gminy Lisia Góra w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego

Uchwała XVI/477/2002 - Współdziałanie z Fundacją Pomocy Ortopedycznej dla Afryki i Europy Wschodniej (F.O.H.A)

Uchwała XVI/476/2002 - uznanie niektórych lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa i połozonych na terenie Gminy Tarnów, za lasy ochronne

Uchwała XVI/475/2002 - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/474/2002 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/473/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/472/2002 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/471/2002 - Zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała XVI/470/2002 - Zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/469/2002 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/468/2002 - Zaciągnięcie pożyczki

Uchwała XVI/467/2002 - wyrażenie zgody na urochomienie procedury przetargowej i zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2002r.

Uchwała XVI/466/2002 - podział Gminy tarnów na okręgi wyborcze

Uchwała XVI/465/2002 - wyrazenie zgody na zatwierdzenie treści i podpisanie ugody

Uchwała XVI/464/2002 - wyznaczenie miesjc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód

Uchwała XVI/463/2002 - Zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/462/2002 - Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/461/2002 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/460/2002 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie gminy tarnów

Uchwała XVI/459/2002 - Ustalenie herbu, flagi i pieczęci Gminy tarnów

Uchwała XVI/458/2002 - Udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2001

Uchwała XVI/457/2002 - Przyjęcie do realizacji zadań szkoleniowo- dydaktycznych w gminie tarnów w roku 2003

Uchwała XVI/456/2002 - Dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów- Zborowice- Moszczenica

Uchwała XVI/455/2002 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w tarnowie

Uchwała XVI/454/2002 - Współdziałanie z Fundacją Milenium 2000- Pomnik Chrystusa Króla

Uchwała XVI/453/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/452/2002 - Nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/451/2002 - Nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/450/2002 - Nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/449/2002 - wniesienie aportu do tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/448/2002 - w sprawie inkasa podatków

Uchwała XVI/447/2002 - Zasady przyznawania i zwrotu pomocy w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uchwała XVI/446/2002 - Sposób rozliczania dotacji przekazywanych klubom sportowym na cele związane z realizacją zadań Gminy tarnów

Uchwała XVI/445/2002 - o przystapieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnów

Uchwała XVI/444/2002 - Zmiana uchwały Nr XXXVI/432/01 z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie porozumienia międzygminnego

Uchwała XVI/443/2002 - Przygotowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sali rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jodłówka Wałki

Uchwała XVI/442/2002 - wyrażenie opini dotyczącej przynalezności Gminy Szerzyny do Powiatu Tarnowskiego

Uchwała XVI/441/2002 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/440/2002 - Wprowadzenie na terenie gminy tarnów zwolnienia od opłaty stałej za dokonanie wpisu do ewidencji działalnosci gospodarczej

Uchwała XVI/439/2002 - Uchylenie uchwały Nr XXVI/300/2000 rady Gminy Tarnów w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Tarnów opłaty administracyjnej za czynności urzędowe dokonania wpisu zamiany wpisu w ewidencji działalności gospodarcznej

Uchwała XVI/438/2002 - zatwierdzenie planówpracy oraz przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy

Uchwała XVI/437/2002 - Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2002 roku.

Uchwała XVI/436/2002 - Rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/435/2002 - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 25.01.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 24.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 303