bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy Tarnów - 2000 r.

Uchwała XVI/309/2000 - określenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

Uchwała XVI/308/2000 - Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała XVI/307/2000 - Finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa drogi gminnej - ul. Długa w Zgłobicach po roku 2001.

Uchwała XVI/306/2000 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/305/2000 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/304/2000 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/303/2000 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/302/2000 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/301/2000 -

Uchwała XVI/300/2000 - wprowadzenie na terenie gminy Tarnów opłaty administracyjnej za czynności urzędowe dokonania wpisu i zaminy wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała XVI/299/2000 - ustalenie opłat za świadczenia Przedszkoli Publicznych Gminy Tarnów

Uchwała XVI/298/2000 - obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała XVI/297/2000 - Zwolnienie z podatku od posiadania psów

Uchwała XVI/296/2000 - Określenie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała XVI/295/2000 - Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2001.

Uchwała XVI/294/2000 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Uchwała XVI/293/2000 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów-Krosno w Gminie Tarnów

Uchwała XVI/292/2000 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów

Uchwała XVI/291/2000 - zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Zbylitowska Góra III

Uchwała XVI/290/2000 - wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia

Uchwała XVI/289/2000 - wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia

Uchwała XVI/288/2000 -

Uchwała XVI/287/2000 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych z budżetu gminy

Uchwała XVI/286/2000 - zmiana uchwały stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych

Uchwała XVI/285/2000 - wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała XVI/284/2000 - zasady zbycia, wydzierżawienia lub wynajmowania majątku trwałego Gminnego Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Nowodworzu - gmina Tarnów.

Uchwała XVI/283/2000 - ustalenie cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów,oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

Uchwała XVI/282/2000 - ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz opłat za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tarnów

Uchwała XVI/281/2000 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/280/2000 - podjęcie współdziałania Gminy Tarnów z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie modernizacji drogi krajowej Nr 73 i drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku południowym do m. Konieczna- do granicy Państwa

Uchwała XVI/279/2000 - podjęcie współdziałania Gminy Tarnów z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie budowy autostrady A 4 w kierunku wschodnim - do granicy Państwa

Uchwała XVI/278/2000 - Podjęcie współdziałania Gminy Tarnów z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie modernizacji drogi krajowej Nr 4 w kierunku wschodnim- do granicy Państwa

Uchwała XVI/277/2000 - Zmiana Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych

Uchwała XVI/276/2000 - Zmiana nazwy Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury,Sportu i Promocji Gminy Tarnów oraz ustalenia jego statutu

Uchwała XVI/275/2000 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/274/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2000 roku.

Uchwała XVI/273/2000 - nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/272/2000 - uchwalenie zasad organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw w Gminie Tarnów o wartości kosztorysowej do 30.000zł

Uchwała XVI/271/2000 - uzgodnienie wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów

Uchwała XVI/270/2000 - uzgodnienie wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Uchwała XVI/269/2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków

Uchwała XVI/268/2000 - ustalenie wysokości stawki procentowej za wzrost wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszyce Wielkie

Uchwała XVI/267/2000 - wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnów

Uchwała XVI/266/2000 - upowaznienie do dostępu do informacji niejawnych

Uchwała XVI/265/2000 - zaciągnięcie przez Gminę tarnów kredytu długoterminowego w banku krajowym

Uchwała XVI/264/2000 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/263/2000 - wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/262/2000 - wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/261/2000 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/260/2000 - uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań

Uchwała XVI/259/2000 - zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/258/2000 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/257/2000 - wdrożenie procedury przetargowej

Uchwała XVI/256/2000 - uzgodnienie wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy Tarnów- Wodociąg Radlna

Uchwała XVI/255/2000 - uzgodnienie wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Uchwała XVI/254/2000 - ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania praconiwków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnów

Uchwała XVI/253/2000 - wydanie opinii

Uchwała XVI/252/2000 - rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/251/2000 - rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/250/2000 - rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/249/2000 - rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/248/2000 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/247/2000 - zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/246/2000 - zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/245/2000 - Regulamin okreslający wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała XVI/244/2000 - Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Samorządowemu Centrum Edukacji w tarnowie oraz partycypowania w kosztach jego działalności

Uchwała XVI/243/2000 - rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/242/2000 - Rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa

Uchwała XVI/241/2000 - Zmiana uchwały Budżetowej

Uchwała XVI/240/2000 - Zmieniająca uchwałę w sprawie : zatwierdzenia planu finansowego realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2000 roku

Uchwała XVI/239/2000 - Zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XVI/238/2000 - Zabezpieczenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Uchwała XVI/237/2000 - Zabezpieczenie pozyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnowcu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Uchwała XVI/236/2000 - Zaciągniecie zobowiązania wekslowego

Uchwała XVI/235/2000 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/234/2000 - Powołanie komisji do sprawdzenia usuwania przez wykonawcę usterek w okresie gwarancyjnym zgłoszonych przez użytkownika sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XVI/233/2000 - Utworzenie w Gminie Tarnów stałych obwodów głosowania

Uchwała XVI/232/2000 - Określenie Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

Uchwała XVI/231/2000 - Zmieniająca Status Gminy Tarnów

Uchwała XVI/230/2000 - Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych w Nowodworzu

Uchwała XVI/229/2000 - Zatwierdzenie Statusu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Nowodworzu

Uchwała XVI/228/2000 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/227/2000 - Zaciągnięcie zobowiązania wekslowego

Uchwała XVI/226/2000 - Zabezpieczenie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnowcu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Uchwała XVI/225/2000 - Zabezpieczenie pozyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Uchwała XVI/224/2000 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/223/2000 - Wniesienie aportu do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/222/2000 - Ustalenie opłat za świadczenia Przedszkoli Publicznych Gminy Tarnów

Uchwała XVI/221/2000 - Zorganizowanie i zapewnienie dowozu uczniów do gimnazjów na terenie gminy Tarnów

Uchwała XVI/220/2000 - Zmiana uchwały w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 4 w Zbilitowskiej Górze

Uchwała XVI/219/2000 - Zmiana uchwały w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowcu

Uchwała XVI/218/2000 - Zmiana uchwały w sprawie sieci publicznych gimnazjów na terenie gminy Tarnów oraz określenia granic ich obowiązków

Uchwała XVI/217/2000 - Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Uchwała XVI/216/2000 - ustalenie Statusu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zgłobicach

Uchwała XVI/215/2000 - Zmiana Statusu Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Tarnów

Uchwała XVI/214/2000 - zmieniając uchwałę Nr XVI/185/200 w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

Uchwała XVI/213/2000 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/212/2000 - Wniesienie aportu do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/211/2000 - nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/210/2000 - Ustalenie liczebności członków Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Nowodworzu Wybieranych przez Radę Gminy Tarnów oraz powołania tej Rady

Uchwała XVI/209/2000 - Przyjęcie zadań z zakresu opieki zdrowotnej i utworzenia Gminnego Centrum Usługi Medycznych z siedzibą w Nowodworzu

Uchwała XVI/208/2000 - Udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 1999

Uchwała XVI/207/2000 - Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Gminy z wykonania budżetu za rok 1999

Uchwała XVI/206/2000 - zaproszenie w celu osiedlenia w Polsce rodziny z Kazachstanu

Uchwała XVI/205/2000 - zmiana Uchwały budżetowej

Uchwała XVI/204/2000 - zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/203/2000 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/202/2000 - wniesienie aportu do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/201/2000 - zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa usług Inwestycyjnych sp. z o.o. w Tarnowie o umorzenie zaległości podatkowych

Uchwała XVI/200/2000 - przystapienie do zmiany miejscowego planu ogólnego przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnów

Uchwała XVI/199/2000 - przystąpienie do zmiany miejscowego planu ogólnego przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnów

Uchwała XVI/198/2000 - przystąpienie do zmiany miejscowego planu ogólnego przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnów

Uchwała XVI/197/2000 - wystapienie do Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych,oddział Południowo-Wschodni w Krakowie

Uchwała XVI/196/2000 - utworzenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwała XVI/195/2000 - ustalenie zakresu dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Uchwała XVI/194/2000 - wyrażenie zgody na podpisanie porozumienie

Uchwała XVI/193/2000 - wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia

Uchwała XVI/192/2000 -

Uchwała XVI/191/2000 - zaciągnięcie pożyczki

Uchwała XVI/190/2000 - komunalizacja mienia

Uchwała XVI/189/2000 - nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/188/2000 - zmieniając uchwałę Nr VI/43/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała XVI/187/2000 - Przekształcenie publicznej Szkoły Podstawowej w Białej oraz zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej w Zgłobicach

Uchwała XVI/186/2000 - zmiana w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Uchwała XVI/185/2000 - ustalenie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Uchwała XVI/184/2000 - sprowadzenie rodziny z Kazachstanu

Uchwała XVI/183/2000 - zatwierdzenie planów pracy oraz przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy

Uchwała XVI/182/2000 - ustalenie dotacji przedmiotowych do ścieków wprowadzanych do kanalizacji Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy ,, Wodociąg Radlna"

Uchwała XVI/181/2000 - - ustalenie opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji w Radlnej

Uchwała XVI/180/2000 - Zamina uchwały budżetowej

Uchwała XVI/179/2000 - inkaso podatków

Uchwała XVI/178/2000 - paln fin. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Uchwała XVI/177/2000 - gminny prog. profi;aktyki i rozw. probelmów alkOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 12.05.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 719