bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VI kadencja Rady Gminy Tarnów (2010-14)


UCHWAŁA NR I/1/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR I/2/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR II/3/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR II/4/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR II/5/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów uprawnionego do określenia terminu, miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR II/6/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR III/7/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.


UCHWAŁA NR III/8/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/484/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w miejscowości Zawada


UCHWAŁA NR III/9/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/492/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w miejscowości Poręba Radlna


UCHWAŁA NR III/10/2010
Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2010


UCHWAŁA NR IV/11/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15"


UCHWAŁA NR IV/12/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Poręba Radlna na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/13/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Łękawka na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/14/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zbylitowska Góra na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/15/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Koszyce Małe na lata 2011-17"


UCHWAŁA NR IV/16/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR IV/17/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów za 2010 r.


UCHWAŁA NR IV/18/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR IV/19/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/20/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zawadzie


UCHWAŁA NR IV/21/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/22/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/23/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-14


UCHWAŁA NR IV/24/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/25/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2011 na realizację zadania w miejscowości Radlna


UCHWAŁA NR IV/26/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2011 na realizację zadania w miejscowości Tarnowiec


UCHWAŁA NR V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR V/28/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości


UCHWAŁA NR V/29/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części miejscowości Zgłobice


UCHWAŁA NR V/30/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR V/31/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/32/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tarnów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR VI/33/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP w części miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR VI/36/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie:udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR VI/37/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR VI/38/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie gminy Tarnów


UCHWAŁA NR VI/39/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


UCHWAŁA NR VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR VI/41/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Tarnów w latach 2009-2010


UCHWAŁA NR VI/42/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów w latach 2009-2010


UCHWAŁA NR VI/43/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ogólnodostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękawce


UCHWAŁA NR VI/44/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


UCHWAŁA NR VI/45/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR VI/48/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020


UCHWAŁA NR VI/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok


UCHWAŁA NR VI/50/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ogólnodostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR VII/51/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/52/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/53/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/54/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/55/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: uznania za poniki przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 127/2 w Tarnowcu


UCHWAŁA NR VII/56/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR VII/57/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR VII/58/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice


UCHWAŁA NR VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice


UCHWAŁA NR VII/60/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR VII/61/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2011 rok


UCHWAŁA NR VII/62/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.


UCHWAŁA NR VII/63/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020


UCHWAŁA NR VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok


UCHWAŁA NR VII/65/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Pzędzińskiej


UCHWAŁA NR VIII/66/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR VIII/68/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie ścieżki rowerowej przy d. powiat. 1350K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej


UCHWAŁA NR VIII/69/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.


UCHWAŁA NR VIII/70/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową


UCHWAŁA NR VIII/71/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR VIII/72/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR VIII/73/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR VIII/74/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w częsci miejscowości Łękawka


UCHWAŁA NR VIII/75/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


UCHWAŁA NR VIII/76/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz ich wysokości


UCHWAŁA NR IX/77/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR IX/78/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok


UCHWAŁA NR IX/79/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały IV/21/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR X/80/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR X/81/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR X/82/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Smyk Mały Ale Doskonały" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL Priorytet IX, Działanie 9.5


UCHWAŁA NR X/83/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR X/84/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łękawce


UCHWAŁA NR X/85/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy


UCHWAŁA NR X/86/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR X/87/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki


UCHWAŁA NR X/88/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany MPZP w części miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR X/90/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze


UCHWAŁA NR X/91/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR X/92/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XI/93/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR XI/94/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XI/95/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji celowej dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Gminy Tarnów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA NR XI/96/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XI/97/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólna realizację zadania

UCHWAŁA NR XII/98/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR XII/100/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Sz. P. w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XII/101/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


UCHWAŁA NR XII/102/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


UCHWAŁA NR XII/103/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników


UCHWAŁA NR XII/104/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2012.


UCHWAŁA NR XII/105/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/79/2011 dor GPPiRPA Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR XII/106/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Tarnów do Publicznego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie


UCHWAŁA NR XII/107/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przekazania nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze - dz. nr 533


UCHWAŁA NR XII/108/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/109/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr 285 w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XII/110/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 8 w Radlnej


UCHWAŁA NR XII/111/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 70/2 położonej w Błoniu


UCHWAŁA NR XII/112/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/113/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki 1687/9 położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/114/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości


UCHWAŁA NR XII/115/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód


UCHWAŁA NR XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom wsi Zgłobice w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/117/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XIII/118/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/120/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Uniwersytet Małolatów" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych


UCHWAŁA NR XIII/121/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/122/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany MPZP Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/123/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości


UCHWAŁA NR XIII/124/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 229/4


UCHWAŁA NR XIII/125/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 261


UCHWAŁA NR XIII/126/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 228/2


UCHWAŁA NR XIII/127/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania


UCHWAŁA NR XIII/128/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa


UCHWAŁA NR XIII/129/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy dot. działania Straży Gminnej Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/130/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/131/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.


UCHWAŁA NR XIII/132/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/133/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XIII/134/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XIV/135/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XIV/136/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów


UCHWAŁA NR XIV/138/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych w związku z wyborami ławników do orzekania w SR i SO w Tarnowie


UCHWAŁA NR XIV/139/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XIV/140/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii projektu Uchwały Sejmiku Woj. Małopolskiego w sprawie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu


UCHWAŁA NR XIV/141/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii projektu SWM w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego


UCHWAŁA NR XIV/142/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale XIII/121/2011 Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIV/143/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XV/144/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XV/145/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/146/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XV/147/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XV/148/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XV/149/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XV/150/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XV/151/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/152/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomani na terenie Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/153/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. utworzenia straży gminnej


UCHWAŁA NR XV/154/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIV/137/2011 z 29 grudnia 2011 r. dot. trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż JST


UCHWAŁA NR XVI/155/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie:udzielenia pełnomocnictwa


UCHWAŁA NR XVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XVII/157/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-14


UCHWAŁA NR XVII/158/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z dziłalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XVII/159/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planów prac komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XVII/160/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVII/161/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/162/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/163/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: rozwiązania ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XVII/166/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Wkrótce w szkole" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL


UCHWAŁA NR XVII/167/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Piramida Wiedzy" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL


UCHWAŁA NR XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA NR XVII/170/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XVII/171/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR XVII/172/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników


UCHWAŁA NR XVII/173/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników


UCHWAŁA NR XVII/174/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników


UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XVIII/176/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVIII/177/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XVIII/178/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XVIII/179/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi


UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek nr od 756/4 do 740/2


UCHWAŁA NR XVIII/182/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR XIX/183/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XIX/184/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XIX/185/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/186/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/187/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/188/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/189/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie wolnostojącej dzwonnicy przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XIX/190/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XIX/191/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 223 położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XIX/192/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 698/29 położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XIX/193/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XIX/194/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie"


UCHWAŁA NR XIX/195/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie -etap II"


UCHWAŁA NR XIX/196/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach"


UCHWAŁA NR XIX/197/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III"


UCHWAŁA NR XIX/198/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


UCHWAŁA NR XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XX/201/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa


UCHWAŁA NR XX/202/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: przejęcia od Woj. Małopolskiego zadania pn.: Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy DW 977 w m. Tarnowiec


UCHWAŁA NR XX/203/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVI/253/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i włączenia ich do dróg wewnętrznychUCHWAŁA NR XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice


UCHWAŁA NR XXI/205/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Błonie


UCHWAŁA NR XXI/206/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2012-22


UCHWAŁA NR XXI/207/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XXI/208/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów- Zakliczyn w m. Koszyce Małe"


UCHWAŁA NR XXI/209/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawrcia porozumienia na wspólną realizację budowy sciezek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1350K w relacji Koszyce Małe- Zgłobice i 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa oraz opracowania projektu sciezki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice


UCHWAŁA NR XXI/210/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu


UCHWAŁA NR XXI/211/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z RZGW w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120+37+300 w miejscowości Zbylitowska Góra. gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie"


UCHWAŁA NR XXI/212/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR XXI/213/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polożonej w Błoniu


UCHWAŁA NR XXI/214/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce- Wałkach


UCHWAŁA NR XXI/215/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 2813 w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXI/216/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/217/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XV/151/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. dot. GPPiRPA Gminy  Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XXI/218/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uchwalenia statutu Centrum  Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/219/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestnictwa w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci z terenu Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/220/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim na organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego


UCHWAŁA NR XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie:nadania statutu ZSP w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXI/222/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁA NR XXI/223/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty, zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA nr XXII/224/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012 -22.

UCHWAŁA nr XXII/225/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA nr XXII/226/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA nr XXII/227/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu ZOSiP

UCHWAŁA nr XXII/228/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

UCHWAŁA nr XXII/229/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji Projektu w ramach poddziałania 7.1.1 POKL

UCHWAŁA nr XXII/230/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA nr XXII/231/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA nr XXII/232/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-17

UCHWAŁA nr XXII/233/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej

UCHWAŁA nr XXII/234/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/235/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/236/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA nr XXII/237/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA nr XXII/238/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA nr XXII/239/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA nr XXII/240/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIII/121/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów oraz uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIV/142/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XIII/121/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA nr XXII/241/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA nr XXII/242/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice

UCHWAŁA nr XXII/243/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA nr XXIII/244/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań.

UCHWAŁA nr XXIII/245/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" na 2013 r.

UCHWAŁA nr XXIII/246/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów 2012- 22

UCHWAŁA nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA nr XXIII/248/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA nr XXIII/249/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa.

UCHWAŁA nr XXIII/250/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA nr XXIII/251/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie dz. 39/1 do 39/3

UCHWAŁA nr XXIII/252/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp uchwalonego uchwałą XXVI/254/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice (opublikowany w Dz. U. z 2005 r. poz 2831 z późn. zm) w części dot. miejscowości Zbylitowska Góra.

UCHWAŁA nr XXIII/253/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

UCHWAŁA NR XXIV/254/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka

UCHWAŁA NR XXIV/255/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/256/2012RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/257/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/258/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/259/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/260/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektory

UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów

UCHWAŁA NR XXIV/263/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały XXI/217/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/264/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/265/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2012-22

UCHWAŁA NR XXIV/266/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/267/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: przekazania skargi do Wojewody Małopolskiego

UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXV/270/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2012-22

UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/273/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-22

UCHWAŁA NR XXV/274/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/275/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłat od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/276/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/277/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXV/279/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/280/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXV/281/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2012-17

UCHWAŁA NR XXV/282/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXV/283/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia założeń dla Planu zaoptrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/284/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów
UCHWAŁA NR XXVI/285/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy

UCHWAŁA NR XXVI/286/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz. miejscowości Poręba Radlna

UCHWAŁA NR XXVI/287/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXVI/288/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/289/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/290/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/291/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/292/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/293/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA NR XXVI/294/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów w 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/295/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR XXVI/296/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/297/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR XXVII/298/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-22

UCHWAŁA NR XXVII/299/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/300/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz. miejscowości Nowodworze na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVII/301/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie przy realizacji i renowacji ołtarza bocznego pw. Serca Jezusowego będącego wyposażeniem kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXVII/302/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVI/294/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przystanków

UCHWAŁA NR XXVII/304/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/305/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII/306/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVII/307/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej, Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej oraz Przedszkolu w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXVII/308/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXVII/309/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biała na lata 2013- 20"

UCHWAŁA NR XXVII/310/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Poręba Radlna na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/311/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/312/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVII/313/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2009-15"

UCHWAŁA NR XXVII/314/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w "Planie Odnowy miejscowości Zawada na lata 2009- 15"

UCHWAŁA NR XXVII/315/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXVIII/316/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013- 22

UCHWAŁA NR XXVIII/317/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXVIII/319/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXVIII/320/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/321/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. J. Twardowskiego za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/322/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/323/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/324/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/325/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/326/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/327/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Tarnowiec na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVIII/328/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: ogólnodostępności obiektów wybudowanych w ramach zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Biała"

UCHWAŁA NR XXVIII/329/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/330/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXVIII/331/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/332/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym

UCHWAŁA NR XXVIII/333/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/334/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie termomodernizacji ZSP w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/335/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXIX/336/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXIX/337/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIX/338/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiUCHWAŁA NR XXX/339/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013- 24

UCHWAŁA NR XXX/340/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. 

UCHWAŁA NR XXX/341/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi

UCHWAŁA NR XXX/342/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w częsci miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXX/343/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 495/5 położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXX/344/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 884/4 położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXX/345/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 495/5 położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXX/346/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXX/347/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVII/203/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

UCHWAŁA NR XXX/348/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zarządzania drogą woj. nr 977 w zakresie realizacji zagospodarowania pasa drogowego w miejscowościach: Tarnowiec. Nowodworze i Poręba Radlna

UCHWAŁA NR XXX/349/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Woj. Małopolskim na opracowanie dokumentacji technicznych

UCHWAŁA NR XXX/350/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przekazania środków finansowych

UCHWAŁA NR XXX/351/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu budżetu na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/352/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXX/353/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Akademia Talentów" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL

UCHWAŁA NR XXX/354/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym podstawę programową

UCHWAŁA NR XXXI/355/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

UCHWAŁA NR XXXI/356/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

UCHWAŁA NR XXXII/358/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/359/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym.

UCHWAŁA NR XXXII/360/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie termomodernizacji ZSP w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXII/361/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I

UCHWAŁA NR XXXII/362/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III

UCHWAŁA NR XXXII/363/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXXII/364/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/294/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/365/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów nr XXXII/314/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXII/366/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prożytku publicznego na 2014 r."

UCHWAŁA NR XXXII/367/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na dokończenie remontu odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXXII/368/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXII/369/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013- 2016UCHWAŁA NR XXXIII/370/2013
RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXIII/371/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/372/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

UCHWAŁA NR XXXIII/373/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/374/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/375/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/376/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/377/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/294/2013 z dnia 1 lutego dot. GPPiRPA Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/378/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXIII/379/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIII/380/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości
UCHWAŁA NR XXXIV/381/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXIV/382/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/383/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

UCHWAŁA NR XXXIV/384/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/385/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/386/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia w Gminie Tarnów roku 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego

UCHWAŁA NR XXXIV/387/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia w Gminie Tarnów roku 2014 Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II

 UCHWAŁA NR XXXV/388/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXV/389/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/391/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/392/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: aktualności dokumentów planistycznych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/393/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego

UCHWAŁA NR XXXV/394/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

UCHWAŁA NR XXXV/395/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXV/396/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały XXIV/385/2013 z 30 grudnia 2013 r. dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXV/397/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2014 r.


UCHWAŁA NR XXXV/398/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/399/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w uchwale dot. podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXV/400/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/401/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXXV/402/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXVI/404/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/405/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXVI/406/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/407/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/409/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: uchwalenia palnu pracy Rady Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/410/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie MZPZ w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXVI/411/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/412/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/413/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXXVI/414/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie: "Budowa kanalizacji w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gmine Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/416/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-2024

 UCHWAŁA NR XXXVII/417/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/418/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/419/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CAK za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/420/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP GT za 2013 rok 

UCHWAŁA NR XXXVII/421/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/422/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/423/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem Małopolskim

UCHWAŁA NR XXXVII/424/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXVII/425/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXVII/426/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki  

UCHWAŁA NR XXXVII/427/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa nr 1 w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXVII/428/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie:  nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVII/429/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXVII/430/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie:  nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/431/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej Na Młyny - etap II

UCHWAŁA NR XXXVII/432/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XXXVII/433/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/435/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. "wykonanie oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w miejscowości Wola Rzędzińska"

UCHWAŁA NR XXXVIII/436/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/438/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci  z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVIII/439/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXVIII/440/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVIII/441/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów dla miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXVIII/442/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów na lata 2014-20

UCHWAŁA NR XXXVIII/443/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXVIII/444/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Nowodowrzu

UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej przy drodze powiatowej Nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVIII/448/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV

UCHWAŁA NR XXXVIII/449/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/453/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/454/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL

 UCHWAŁA NR XXXIX/455/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIX/456/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXIX/457/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXIX/458/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIX/459/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXIX/461/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXIX/462/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:enia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 881/7 w Zbylitowskieh Górze

UCHWAŁA NR XXXIX/463/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXIX/464/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIX/465/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XXXIX/466/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/467/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XL/468/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XL/469/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XL/470/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015."

UCHWAŁA NR XL/471/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały XXIV/385/2014 dot. GPPiRPA Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XL/472/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XL/473/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XL/474/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XL/475/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia

UCHWAŁA NR XL/476/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia

UCHWAŁA NR XL/477/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XL/478/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XL/479/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.

UCHWAŁA NR XL/480/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/481/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej przy drodze powiatowej Nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska.

UCHWAŁA NR XL/482/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. MałopolskiemuOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.07.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 26.01.2017
Dokument oglądany razy: 5 444