bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

V Sesja Rady Gminy Tarnów - 21 luty 2019 r.
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019 - 27

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie mpzp

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze

UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody

UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnów na lata 2019-23

UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składa Gminnego Zasobu Mieszkaniowego

UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego dla programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieliletniego  programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

UCHWAŁA NR V/66/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/67/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR V/68/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wielkości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/69/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/70/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/71/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/72/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2019 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 28.02.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 28.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 256