bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Raport o stanie Gminy Tarnów za 2018 r.
Sesja Rady Gminy Tarnów, podczas której odbędzie się debata nad "Raportem o stanie Gminy Tarnów w roku 2018" odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku w Domu Ludowym w Radlnej, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506), mieszkaniec gminy, który chciałby wziąć udział w debacie nad raportem musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy (lista osób zawierająca imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis). Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019 roku (w godzinach pracy Urzędu). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy Tarnów zgłoszenia.

Poniżej pełny tekst art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym:

Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
Raport o stanie Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.05.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 169