bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr petycji
2019 r.

1. Szulc-Efekt - powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.

2. Szulc-Efekt - usługi telekomunikacyjne

3. Szulc -Efekt- Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

4. Szulc-Efekt - usługi telekomunikacyjne cz 2

Odpowiedź na petycję zostala udzielona drogą e-mail (24-07-2019)

5. Open Nexus (przetargowa.pl) - o wyznaczenie przez Kierownika JST - terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo - podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach 

6. Szulc-Efekt - aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja opracowała program (harmonogram) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.

7. Renata Sutor - dot. reformy wymiaru sprawiedliwości

8. Szulc-Efekt - konkurs - bezpieczeństwo - świetlice - szkoły z 22-10-2019  (petycję przekazano do szkół na terenie Gminy Tarnów)

9. Renata Sutor - sprawy różne

10. Renata Sutor - bezpłatne parkingi oraz Intronizacja Jazusa Chrystusa na Króla Polski

Odpowiedź2018 r.

1. Szulc-Efekt - Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

2. Szulc-Efekt - Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art 241 KPA

3. Szulc Efekt - Elektronizacja zamówień

2017r.

1. Szulc-Efekt - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)

2. Szulc-Efekt - Wniosek  o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

3. Szulc-Efekt - Wniosek w przedmiocie: aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.

4. Szulc-Efekt - Petycje do Dyrektorów Szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach
2016 r. 

1. Lech Michalski: Petycja o wprowadzenie przez Wójta Gminy Tarnów Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej 

2. Szulc-Efekt - W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. (11-04-2016)

3. Szulc-Efekt -petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) (18-04-2016)

4. Szulc-Efekt - Petycja w przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki. (21-04-2016)

5. Szulc - Efekt - Promocja programu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety" (29-09-2016)

6. Szulc-Efekt - Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci). (28-10-2016)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 13.02.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 11.04.2016
Dokument oglądany razy: 3 340