bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

V kadencja Rady Gminy Tarnów (2006-10)
UCHWAŁA NR I/1/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/2/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 01 grudnia 2006 r.w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR II/3/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR II/4/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 07 grudnia 2006 r.w sprawie: powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR II/5/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów uprawnionego do określenia terminu, miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR II/6/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarn&oaoacute;w

UCHWAŁA NR III/7/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

UCHWAŁA NR III/8/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 grudnia 2006 r.zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

UCHWAŁA NR III/9/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 grudnia 2006 r.zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok


UCHWAŁA NR III/10/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 grudnia 2006 r. powołania doraźnej komisji do opracowania projektu Statutu Gminy Tarnów i projektów statutów sołectw

UCHWAŁA NR IV/11/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: zaskarżenia postanowienia Prokuratora

UCHWAŁA NR V/12/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zwanego dalej “studium” na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznegio dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną “Leier – Tarnów S.A.”


UCHWAŁA NR V/13/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnów

załącznik 1 - Biała
załącznik 2 - Błonie
załącznik 3 - Jodłówka-Wałki
załącznik 4 - Koszyce Małe
załącznik 5 - Koszyce Wielkie
załącznik 6 - Łękawka
załącznik 7 - Nowodworze
załącznik 8 - Poręba Radlna
załącznik 9 - Radlna
załącznik 10 - Tarnowiec
załącznik 11 - Wola Rzędzińska I
załącznik 12 - Wola Rzędzińska II
załącznik 13 - Zawada
załącznik 14 - Zbylitowska Góra
załącznik 15 - Zglobice


UCHWAŁA NR V/14/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok


UCHWAŁA NR V/15/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: wydatków budżetu Gminy Tarnów, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


UCHWAŁA NR V/16/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów pomiędzy drogą dz. nr 1552/1, bocznicą kolejową i linią kolejową Kraków-Medyka w miejscowości Wola Rzędzińska.


UCHWAŁA NR V/17/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

UCHWAŁA NR VI/18/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów.
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR VI/19/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwała budżetowa
Załącznik nr 13


UCHWAŁA NR VI/20/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów dla terenów pomiędzy ul. Wesołą, Nową, Źródlaną i Pogodną w miejscowości Koszyce Małe
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR VI/21/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód.


UCHWAŁA NR VI/23/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej


UCHWAŁA NR VI/24/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: komunalizacji mienia


UCHWAŁA NR VI/25/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki nr 33/233


UCHWAŁA NR VI/26/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów.


UCHWAŁA NR VI/27/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli wykraczające poza zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego


UCHWAŁA NR VI/29/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR VI/30/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego sfinansowania wydatków przez Gminę Tarnów, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez Gminę Pleśna


UCHWAŁA NR VI/31/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów za szczególne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR VI/32/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007


UCHWAŁA NR VI/33/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VI/34/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VI/35/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez pana Adama Tadel w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR VI/37/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR VII/38/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


UCHWAŁA NR VII/39/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR VII/40/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów.


UCHWAŁA NR VII/41/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR VII/42/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR VII/43/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR VII/44/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR VII/45/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zgłobicach


UCHWAŁA NR VII/46/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VII/47/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Tarnów


Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.
załącznik nr 1


Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: uchwalenia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Tarnów

Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznego dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną „bdquo;Leier-Tarnów S.A.”


Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze.


UCHWAŁA NR VIII/53/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR VIII/54/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Radlnej – działki nr 118


UCHWAŁA NR VIII/55/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży


UCHWAŁA NR VIII/58/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2006 rok.


UCHWAŁA NR VIII/59/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2006 rok.


UCHWAŁA NR VIII/60/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.


UCHWAŁA NR VIII/61/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR VIII/62/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.


UCHWAŁA NR VIII/63/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwami: Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.


UCHWAŁA NR VIII/64/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia.


UCHWAŁA NR VIII/65/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości.


UCHWAŁA NR VIII/66/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań.


Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok 2006


Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 8 maja 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr X/70/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 8 maja 2007r. w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zmiana uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na rok 2007


Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zabezpieczenia wekslem „in blanco” środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zawadzie


Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów na lata 2007 – 2011


Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnów do zawarcia umowy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego


Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce


Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki - działki nr 1143/1


Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu – działki nr 33/109


Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Tarnowcu – działek nr 33/231 i 33/232


Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: zoceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska


Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska na terenie działek od 2206 do 2228 przylegającym do drogi powiatowej


Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka na terenie działek od 591do 625/1 przylegającym do drogi wojewódzkiej.


Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska


Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do numeru 740/2.


Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zaskarżenia postanowienia Prokuratora


Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok
Załącznik


Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie


Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Koszycach Małych


Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu – działka nr 33/193


Uchwała Nr XII/94/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Tarnowcu – działki nr 33/237 i 33/238


Uchwała Nr XII/96/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie:wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zgłobicach


Uchwała Nr XII/97/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli Gminy Tarnów


Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów


Uchwała Nr XII/99/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze
ZAŁĄCZNIK


Uchwała Nr XII/100/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XII/101/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie


Uchwała Nr XII/102/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na modernizację kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Tarnowcu


Uchwała Nr XII/104/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XII/105/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na modernizację kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.


Uchwała Nr XII/106/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na przebudowę kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II


Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok.


Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tarnów nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na dz. nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbolem 1-MW .


Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XIII/112/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej.


Uchwała Nr XIII/113/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze


Uchwała Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 – 2012” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie.


Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok
Załącznik


Uchwała Nr XIV/117/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2007 rok.


Uchwała Nr XIV/118/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XIV/119/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka


Uchwała Nr XIV/121/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Jodłówce - Wałki - działek nr 270/15 i 270/16


Uchwała Nr XIV/122/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.


Uchwała Nr XIV/123/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Tarnowie


Uchwała Nr XIV/124/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego


Uchwała Nr XV/125/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr XV/126/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


Uchwała Nr XV/127/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Koszycach Małych.


Uchwała Nr XV/128/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: wyrażenia zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich.


Uchwała Nr XV/129/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XV/130/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania


Uchwała Nr XV/131/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: komunalizacji mienia


Uchwała Nr XV/132/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obszaru „Wola Rzędzińska – centrum”
Załącznik nr 1 - mapa
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała Nr XV/133/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2007r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów
Załącznik nr 1 - format .pdf
Załącznik nr 1 - format .odt


Uchwała Nr XVI/134/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2007 rok


Uchwała Nr XVI/135/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/136/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania


Uchwała Nr XVI/137/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących uzyskania przez Gminę Tarnów dotacji od innych gmin, udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Tarnów, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy.


Uchwała Nr XVI/138/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.


Uchwała Nr XVI/139/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr XVI/140/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/141/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


Uchwała Nr XVI/142/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2008


Uchwała Nr XVI/143/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XVI/144/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2007


Uchwała Nr XVII/145/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2007r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na rok 2008


Uchwała Nr XVII/146/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Koszycach Małych


Uchwała Nr XVII/147/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia


Uchwała Nr XVIII/148/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2007r. - zmiana uchwały budżetowej na 2007 r.


Uchwała Nr XVIII/149/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Koszycach Małych


Uchwała Nr XVIII/150/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich


Uchwała Nr XIX/151/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów


Uchwała Nr XIX/152/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałkach


Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2008 r.


Uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok


Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


Uchwała Nr XIX/157/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Tarnów"


Uchwała Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólna realizacje zadań


Uchwała Nr XIX/159/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XIX/160/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad przyznawania i wyskości diet radnych Rady Gminy Tarnów


Uchwała Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Tarnów
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

- Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów
- Uwarunkowania kulturowe
- uwarunkowania przyrodniczo-społeczne3


Uchwała Nr XX/162/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: uznania terenu na obszarze Gminy Tarnów za park gminny


Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2008


Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/165/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych


Uchwała Nr XX/166/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XX/167/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


Uchwała Nr XX/168/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Porębie Radlnej


Uchwała Nr XX/169/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowodworzu


Uchwała Nr XX/170/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008 – 2015”.
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008-2015


Uchwała Nr XX/171/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: określenia stawek za przejazd radnego w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością gminy.


Uchwała Nr XX/172/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania


Uchwała Nr XX/173/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/174/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


Uchwała Nr XX/175/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów.


UCHWAŁA NR XXI/175/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXI/176/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/177/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXI/178/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w granicach terenu o symbolu 3MN/U


UCHWAŁA NR XXI/179/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Tarnowiec w obrębie działki nr 635/4


UCHWAŁA NR XXI/180/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice w obrębie działki 214/26


UCHWAŁA NR XXI/181/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Bp. w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXI/182/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Bp. w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXI/183/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2008-15"


UCHWAŁA NR XXI/184/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego za 2007 rok.


UCHWAŁA NR XXI/185/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2007 r.


UCHWAŁA NR XXI/186/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXI/187/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2008 rok.


UCHWAŁA NR XXII/188/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXII/189/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystapienia Gminy Tarnów do SRIL Leder+ z siedzibą w Skrzyszowie oraz udzielenia pełnomocnictwa


UCHWAŁA NR XXII/190/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2007 rok


UCHWAŁA NR XXII/191/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XXII/192/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXII/193/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: komunalizacji mienia


UCHWAŁA NR XXII/194/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXII/195/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich
Załącznik


UCHWAŁA NR XXIII/196/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIII/197/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Tarnowcu za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/198/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Koszycach Wielkich za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/199/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Koszycach Małych za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/200/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIII/201/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXIII/202/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód


UCHWAŁA NR XXIII/203/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR XXIII/204/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Tarnowiec przylegającą do ul. Łąkowej, ul. Ogrodniczej oraz ul. Nowej


UCHWAŁA NR XXIII/205/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działki 978/5


UCHWAŁA NR XXIII/206/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIII/207/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wspólnej realizacji remontu kładki nad rzeką Białą


UCHWAŁA NR XXIII/208/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XXIII/209/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na modernizację kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XXIV/210/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji projektu w ramach POKL w latach 2007- 2008


UCHWAŁA NR XXV/211/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/212/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 rok


UCHWAŁA NR XXV/213/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżek rowerowych w Łękawce i Zgłobicach -etap 1


UCHWAŁA NR XXV/214/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu


UCHWAŁA NR XXV/215/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za pierwsze zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


UCHWAŁA NR XXV/216/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania diet sołtysom oraz określania ich wysokości


UCHWAŁA NR XXV/217/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/218/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXV/219/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXV/220/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce


UCHWAŁA NR XXV/221/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/222/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Tarnowiec w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR XXVI/223/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 rok


UCHWAŁA NR XXVI/224/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVI/225/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVI/226/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVI/227/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa


UCHWAŁA NR XXVII/228/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVII/229/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2008 rok


UCHWAŁA NR XXVII/230/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów dot. przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji projektu w ramach POKL w latach 2007-2008.


UCHWAŁA NR XXVII/231/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVII/232/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVII/233/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej


UCHWAŁA NR XXVII/234/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XXVII/235/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXVII/236/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXVII/237/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: uchylenia RGT nr XIX/156/2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR XXVII/238/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówkach szkolnych


UCHWAŁA NR XXVII/239/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"


UCHWAŁA NR XXVII/240/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Radlna na obszarze przylegającym do dróg gminnych dz. nr 152, 153 oraz do drogi powiatowej dz. nr 112


UCHWAŁA NR XXVII/241/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice na obszarze przylegającym do drogi powiatowej - ul. Zgłobicka


UCHWAŁA NR XXVII/242/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXVIII/243/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/244/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


UCHWAŁA NR XXVIII/245/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmiany w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/246/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: nadania sztandaru Sz. P. im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXVIII/247/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XXVIII/248/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXVIII/249/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zgłobicach


UCHWAŁA NR XXVIII/250/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXVIII/251/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR XXVIII/252/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmian w GPPiRPA Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIX/253/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIX/254/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXIX/255/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów 2010


UCHWAŁA NR XXIX/256/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXIX/257/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXIX/258/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXIX/259/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaliczenia drogi 387 tj. ul. Topolowej w Zgłobicach do kategorii dróg Gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXIX/260/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIX/261/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r.


UCHWAŁA NR XXIX/262/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIX/263/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałkach


UCHWAŁA NR XXIX/264/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXX/265/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/266/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXX/267/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków budżetu Gminy Tarnów, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


UCHWAŁA NR XXX/268/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/269/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2008 r.


UCHWAŁA NR XXX/270/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


UCHWAŁA NR XXX/271/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Tarnów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tarnów


UCHWAŁA NR XXX/272/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zabezpieczenia zwrotu wydatkowanych środków z umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny – „Modernizacja Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Woli Rzędzińskiej II&rrdquo;


UCHWAŁA NR XXXI/273/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/274/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/275/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich


UCHWAŁA NR XXXI/276/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/277/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/278/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/279/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/280/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XXXI/281/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Błoniu


UCHWAŁA NR XXXI/282/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXXI/283/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXXI/284/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu


UCHWAŁA NR XXXI/285/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Nowodworze na lata 2009-2015"


UCHWAŁA NR XXXI/286/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XXXII/287/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu


UCHWAŁA NR XXXII/288/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez Pana Zbigniewa Adama Guta w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR XXXII/289/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez Pana Mieczysława Kłóska w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR XXXII/290/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiana uchwały BudAżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXII/291/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do TW Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXXII/292/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego


UCHWAŁA NR XXXII/293/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciagnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XXXII/294/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystapienia Gminy Tarnów do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrabów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych.


UCHWAŁA NR XXXII/295/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Krakowie, w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie


UCHWAŁA NR XXXII/296/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wyboru v-ce przewodniczącego RGT


UCHWAŁA NR XXXII/297/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR XXXII/298/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zagospodarowanie działki


UCHWAŁA NR XXXII/299/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany składy osobowego Komisji RGT


UCHWAŁA NR XXXII/300/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych RGT


UCHWAŁA NR XXXII/301/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaliczenia dróg w Woli Rzędzińskiej do kategorii dróg gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/302/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXII/303/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia Straży Gminnej


UCHWAŁA NR XXXII/304/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia w Gminie Tarnów stałych obwodów głosowania


UCHWAŁA NR XXXII/305/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tarnów w latach 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/306/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXII/307/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarn&oacoacute;w
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XXXII/308/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XXXII/309/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXII/310/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia celowej dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XXXII/311/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację

UCHWAŁA NR XXXII/312/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CKSiIE GT za 2008 r.


UCHWAŁA NR XXXII/313/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP za 2008 r.


UCHWAŁA NR XXXII/314/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP oraz zmian mp dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/315/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany mpzp w miejscowości Zbylitowska Góra
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/316/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz zmian dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/317/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz zmian dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/318/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zawada na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Zawada na lata 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/319/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/320/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jodłowka-Wałki na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2009-15


UCHWAŁA NR XXXIII/322/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/323/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/324/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka na terenie działek od 591 do 625/1 przylegających do drogi woj
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/325/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany mpzp uchwalonego uchwałą RGT nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na działce nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie 1-MW
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/326/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: mpzp na terenie Gm. Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska na terenie działek 2206-2228 przyjegającym do drogi powiatowej
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/327/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-12
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-12


UCHWAŁA NR XXXIII/328/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXIII/329/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Tarnowiec w Gminie Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/330/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXIII/331/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiana Statutu Samorządowej Gminnej Jednostki Kultury o nazwie CAKGT


UCHWAŁA NR XXXIV/332/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/333/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXI/278/2009 RGT z dnia 23 stycznia 2009 r. dot. GPPiRPA GT na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/334/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w m. Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XXXIV/335/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonej w Radlnej


UCHWAŁA NR XXXIV/336/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XXXIV/337/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XXXIV/338/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" na dofinansowanie zadania pn. "Budowa małej hali sportowej przy ZSP w Koszycach Wielkich ze środków FRKF"


UCHWAŁA NR XXXIV/339/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długo terminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/340/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XXXIV/341/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania


UCHWAŁA NR XXXIV/342/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zgłobicach


UCHWAŁA NR XXXV/343/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXVI/344/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXVI/345/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15"


UCHWAŁA NR XXXVI/346/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Nowodworze"


UCHWAŁA NR XXXVI/347/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację zadania


UCHWAŁA NR XXXVI/348/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXXVII/349/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiana uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXVII/350/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR XXXVII/351/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka - Wałki oraz Nowodworze -Radlna – etap II w ciągu drogi powiatowej


UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP dla miejscowości Tarnowiec w obrębie działki 635/4
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP dla obszaru Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w granicach terenu o symbolu 3MN/U
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice w obrębie działki 214/26
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działki 978/5
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: przyjecie rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"


UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanego "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tarnów na lata 2008-15"


UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizacje zadań


UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy fiannsowej i zawarcia porozumień na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/367/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XXXVIII/368/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do numeru 740/2.


UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie działek od 39/1 do 39/3


UCHWAŁA NR XXXIX/370/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 rok


UCHWAŁA NR XXXIX/371/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie zaliczenia drogi nr 208 tj. ul. Stachury w Koszycach Wielkich do kategorii dróg gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIX/372/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie


UCHWAŁA NR XXXIX/373/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XXXIX/374/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na utworzenie Ośrodka Galicyjska Akademia Przeszłości „Żak” w Nowodworzu i Błoniu


UCHWAŁA NR XXXIX/375/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XXXIX/376/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXXIX/377/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XXXIX/378/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/333/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2009 rok


UCHWAŁA NR XL/379/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 r.


UCHWAŁA NR XL/380/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/381/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Tarnowiec
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/382/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/383/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zgłobice
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/384/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów"


UCHWAŁA NR XL/385/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XL/386/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportu


UCHWAŁA NR XL/387/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: nadania imienia oraz sztandaru SzP w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XL/388/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr VI/16/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie zaliczania dróg publicznych w woj tarnowskim do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich


UCHWAŁA NR XL/389/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/293/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XL/390/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Białej


UCHWAŁA NR XLI/391/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 rok


UCHWAŁA NR XLI/392/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLI/393/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/394/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Nowodworze
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/395/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Poręba Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/396/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/397/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/398/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/399/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/400/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/401/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Błonie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/402/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/403/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe
Załącznik


UCHWAŁA NR XLI/404/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XLI/405/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XLI/406/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: komunalizacji mienia


UCHWAŁA NR XLI/407/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


UCHWAŁA NR XLI/408/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pm. "Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II"


UCHWAŁA NR XLI/409/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XLII/411/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLII/412/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiTarnów


UCHWAŁA NR XLII/413/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLII/414/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLII/415/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach


UCHWAŁA NR XLII/416/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski


UCHWAŁA NR XLII/417/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2009 – 2015”


UCHWAŁA NR XLII/418/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: akceptacji porozumienia zawartego z Powiatem Tarnowskim w sprawie powierzenia zadań doradztwa metodycznego


UCHWAŁA NR XLII/419/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLII/420/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLIII/421/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLIII/422/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska - ze środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


UCHWAŁA NR XLIII/423/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zgłobicach


UCHWAŁA NR XLIII/424/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR XLIII/425/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR XLIII/426/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łękawce


UCHWAŁA NR XLIII/427/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVIII/368/2009 z dnia 16 września 2009 r. o zmianie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do nr 740/2


UCHWAŁA NR XLIII/428/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XLIII/429/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XLIII/430/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XLIII/431/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/432/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/433/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poręba Radlna na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/434/2010 Rady Gminy Tarnóoacute;w z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 755/6 położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XLIII/435/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra przylegającym do ul. Krakowskiej, ul. Spacerowej oraz ul. Zbylitowskich


UCHWAŁA NR XLIII/436/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra przylegającym do ul. Spacerowej, ul. Zielnej oraz ul. Zbylitowskich


UCHWAŁA NR XLIII/437/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska przylegającym do drogi powiatowej


UCHWAŁA NR XLIII/438/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIV/439/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLIV/440/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2009


UCHWAŁA NR XLIV/441/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 494/1 położonej w Łękawce


UCHWAŁA NR XLIV/442/2010
Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XLIV/443/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli


UCHWAŁA NR XLIV/444/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki


UCHWAŁA NR XLIV/445/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skarg pana Jana Słowika


UCHWAŁA NR XLIV/446/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLIV/447/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLIV/448/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2010-16&quoquot;


UCHWAŁA NR XLIV/449/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łękawka na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR XLV/451/2010
Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLV/452/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej dz. nr 369/1 w Koszycach Wielkich i wyłączenia jej z użytkowania


UCHWAŁA NR XLV/453/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 na Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XLV/454/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


UCHWAŁA NR XLVI/457/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLVI/458/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra.
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/459/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Tarnów na lata 2010 – 2014


UCHWAŁA NR XLVI/460/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie


UCHWAŁA NR XLVI/461/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010 – 2015


UCHWAŁA NR XLVI/462/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody zbycie nieruchomości w Koszycach Wielkich
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/463/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/464/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/465/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Zawadzie
Załączniki


UCHWAŁA NR XLVI/466/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnów w charakterze Partnera do realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.


UCHWAŁA NR XLVI/467/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Błoniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


UCHWAŁA NR XLVI/468/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013


UCHWAŁA NR XLVI/469/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLVI/470/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLVII/471/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLVII/472/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/468/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013


UCHWAŁA NR XLVII/473/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargii


UCHWAŁA NR XLVII/474/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Tarnów


UCHWAŁA NR XLVII/475/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowościach Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgobice
Załącznik


UCHWAŁA NR XLVII/476/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Załącznik


UCHWAŁA NR XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLVIII/479/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Rodzice dla dzieci" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z POKL, Działanie 9.5


UCHWAŁA NR XLVIII/480/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XLVIII/481/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Wielkich i Zawadzie


UCHWAŁA NR XLVIII/482/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 773 w m. Jodłówka-Wałki i drogi nr 4847 w m. Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLVIII/483/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLVIII/484/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w m. Zawada


UCHWAŁA NR XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/486/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólna realizację zadania


UCHWAŁA NR XLIX/487/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zzaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania pn. "Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej”


UCHWAŁA NR XLIX/488/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólna realizację zadania


UCHWAŁA NR XLIX/489/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni Dunajec


UCHWAŁA NR XLIX/490/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnego okręgu głosowania


UCHWAŁA NR XLIX/491/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizacje zadania w miejscowości Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLIX/492/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizacje zadania w miejscowości Poręba Radlna


UCHWAŁA NR XLIX/493/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 a


UCHWAŁA NR XLIX/494/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i zawarcia wspólnego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/495/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/496/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tarnowcu
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/497/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 885 położonej w Zbylitowskiej Górze
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/498/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksów do porozumień na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/499/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze Koszyc Małych w obrębie ul. Wesołej, Nowej, Pogodnej i Źródlanej w zakresie zmian układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 275/2 i 274/3
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/500/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/501/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Błonie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/502/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Jodłówka-Wałki
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/503/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/504/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/505/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/506/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/507/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Poręba Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/508/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/509/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/510/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/511/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/512/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/513/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
Załącznik


UCHWAŁA NR L/514/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.


UCHWAŁA NR L/515/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji programu Akademia sukcesu współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL, poddziałanie 9.1.2


UCHWAŁA NR L/516/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów na którch wystąpiło zniszczenie lub uszkodzenie budynków


UCHWAŁA NR L/517/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR L/518/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok


UCHWAŁA NR L/519/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej


UCHWAŁA NR L/520/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Planu Odnowy miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016


UCHWAŁA NR L/521/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011


UCHWAŁA NR L/522/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR L/523/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów podatku rolnego w roku 2011


UCHWAŁA NR L/524/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR L/525/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi pani Małgorzty Przybyło-Kapera


UCHWAŁA NR L/526/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010


UCHWAŁA NR LI/527/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.


UCHWAŁA NR LI/528/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania w miejscowości Tarnowiec.


UCHWAŁA NR LI/529/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację MPZP


UCHWAŁA NR LI/530/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 26.01.2022
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 26.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 303