bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

11.12.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej kablowej nN na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2018

11.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych na działkach nr 626; 631; 672/3; 673/1; 671/3; 676/5; 671/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Informacja - Wigilia

11.12.2018

 Wójt Gminy Tarnów informuje, że w Wigilię, t.j. w poniedziałek 24 grudnia b.r., Urząd Gminy Tarnów czynny będzie od godz. 8.00 do 13.00

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2018

06.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 03.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 405/8; 405/10 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2018

06.12.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 06.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 29/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.27.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr : 612/5; 612/7; 612/9; 612/10; 608/5 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2018

29.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 28.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 409/18; 409/16 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

23.11.2018

 Działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 – Uooś) podaje do publicznej wiadomości informacje o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”.

Kwoty dotacji oświatowej - ogłoszenie

20.11.2018

  Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
I. Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 757,65 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 692,59 zł,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2018

19.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 28/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.25.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 842/4, 842/5 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

15.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) informuję, że w dniu 15.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 929/2; 931; 932; 933; 934/1; 937 w miejscowości Jodłówka – Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2018

14.11.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 476/3 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2018

14.11.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2018

14.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

12 listopada 2018 roku - dzień wolny od pracy

08.11.2018

Szanowni Państwo, informuję uprzejmie, iż na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Urząd Gminy Tarnów będzie nieczynny.

Alicja Kusior
Sekretarz Gminy Tarnów

Dz. U. 2018 poz 2117

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 26.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych na działkach nr 626; 631; 672/3; 673/1; 673/5; 673/2; 674/5; 671/3; 676/5; 671/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW

07.11.2018

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW z dnia 30.10.2018 r. udzielono dla Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Świerkowej w Tarnowie wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą - odcinek 2"

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1148/4; 1146/6; 1348/2; 1351 w miejscowości Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej kablowej nN na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2018

07.11.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 26.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 4673/11; 4672/4; 4673/19 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2018

02.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 12.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 265; 750; 749/1; 752/4; 752/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2018

31.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej, budową wylotu do rowu oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 455/3; 455/1; 455/4; 454/7; 453/2; 453/1; 114/10; 454/6; 454/19; 454/17; 454/24; 454/21; 456/1; 456/2; 457 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2018

30.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej, budową wylotu do rowu oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 455/3; 455/1; 455/4; 454/7; 453/2; 453/1; 114/10; 454/6; 454/19; 454/17; 454/24; 454/21; 456/1; 456/2; 457 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2018

30.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej z wylotem do rowu na działkach nr 214/2; 443/10; 443/13; 443/11; 443/14; 443/15; 443/16; 443/17; 443/18; 443/4; 114/10 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.824.2018.MG

29.10.2018

 Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów z dnia 01.10.2018r., znak: IR-7012.10.2018 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej tzw. Drwalówka w miejscowości Wola Rzędzińska istniejącym wylotem do potoku Małochlebowka w km 4+158,8 ( w zlewni potoku Wątok) położonym na działce nr 695 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie III decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 08.12.2008r.; znak: WOŚ.II.6223-72/08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2018

26.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno – sanitarnym wraz z łącznikiem i instalacjami, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa wylotu wód opadowych na działkach nr 406; 407/2; 405/1; 405/2; 25 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

26.10.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.10.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.12.2018

26.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej”

Obwieszczenie - IR.6220.12.2018

26.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 15 października 2018 r. na wniosek PERN S. A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Ledwoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej”.

OBWIESZCZENIE

26.10.2018

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (leksl jednolity Dz. U. z 2017 i, poz. 1257) oraz art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków - reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Antoniewicza Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2018

24.10.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 24.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działkach nr: 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

24.10.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 24.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2018

23.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Urządzenie punktu skupu złomu i innych odpadów na działce na 617 w Koszycach Małych”.

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

15.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.2.2018 r. z dnia 15.10.2018 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle o zajęcie stanowiska czy przedstawiona przez Inwestora w dniu 04.10.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie korekta uzupełniająca kartę informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na wydane przez powyższe Organy opinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.RUZ.4211.188.2018.IT

15.10.2018

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, z dnia 11.09.2018 r., znak: O.KR.I-2.536.64.2018.mk, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do rowów w zlewniach potoków: Borowiec, Żabnica i Czarna, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka autostrady A4 (poprzednio węzeł Brzesko - węzeł Krzyż odcinek węzeł Wierzchowice - węzeł Krzyż), obecnie węzeł Tanów Mościce - Tarnów Centrum, udzielonych decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16.12.2008 r., znak: SW.II.l.MG.5214-36/08.

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra

15.10.2018

 1. Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2018

10.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.10.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 231/3; 104 w miejscowości Radlna gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

04.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 04.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2018

02.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.09.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 248; 249; 250; 324; 430 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - WOŚ.6220.14.2018.EP

01.10.2018

 Na podstawie art. 87 i 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że 25 września 2018 roku wydana została decyzja znak: WOŚ.6220.14.2018.EP zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 listopada 2015 r. znak: WOŚ.6220.47.2014.KW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Czajki I"" na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

27.09.2018

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia na działkach nr 929/2; 931; 932; 933; 934/1; 937 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie KR.ZUZA421.96.2018.AW - Wody Polskie

26.09.2018

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu 20.03.2018 r., przekazanego zgodnie z właściwością do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w dniu 16.04.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ul. Świerkowej - ode. 2 hm 0+00,00 - 2+35,70, ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych do projektowanej studni chłonnej;
- wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 146/3 obr. 0041 Tarnów, powiat tarnowski, woj. małopolskie; służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ui. Świerkowej - ode. 2 do ziemi;

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2017

25.09.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 3/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.62.2017 z dnia 6 lutego 2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2017

25.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 18/2017 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.11.2017 z dnia 12 maja 2017 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działkach nr: 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu (III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

24.09.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu ( III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości: • Koszyce Małe, • Koszyce Wielkie, • Zgłobice

Obwieszczenie Starosty Tarnowskiego

21.09.2018

STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, zostało wszczęte w dniu 21.08.2018 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: 1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka Wałki polegającej na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8, 172, 986, 279 w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów.

O B WI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 września 2018 roku

21.09.2018

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Tarnów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21  października 2018 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ST-I.420.3.5.2O18.MB

14.09.2018

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust 1 pkt 1 lit j) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405, ze zm.) [dalej: ustawy ooś],
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pana Macieja Nowakowskiego z dnia 16.08.2018 r. (uzupełniony kolejno w dniach 23.08.2018 r. i 07.09.2018 r.) działającego w imieniu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Tarnów".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

12.09.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 05.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 40/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.42.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

11.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2018

11.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1148/4; 1146/6; 1348/2; 1351 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 103 469